ޖީލުތަކެއް ހިތާމައިގެ ތެރެއަށް ޢަރަގު ކޮށްފި – ދައުލަތުން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިންސައްތައަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ގައިދުކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. މަސްތުވުމުން ސަލާމަތްވާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން މަދު އިރު، އެ މީހުންގެ ތެރެއިން އަލުން މަސްތުގެތެރެއަށް ވަންނަ މީހުން ގިނަ އެވެ. މިކަމުން ދޭހަވަނީ ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ބަލިކަށިކަމެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް: https://www.plus.mv/news/33775/

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0