ފޯކަސް: ގައިން ގަޔަށް ނާރާބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަނީ ކީތް؟

މުހިންމީ ހަމަ އެކަނި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމެއް ނޫނެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި ހޮސްޕިޓަލާއި ބޭހާއި ނުލައި ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމުގެ ވާހަކަވެސް މުހިންމެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް: https://www.plus.mv/news/39901/

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0