Most Drug Cases Were Reported on the Month of May

MV+ News Desk | October 4, 2022

ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ޑްރަގްއާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ކުރެވުނީ މެއި މަހުގައި

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0