ހުޅުމާލޭގައި އާންމުން އުޅޭ ބިންތަކުގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރެވޭގޮތަށް ހުއްދަދޭ ‘ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިން އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު’ ގެޒެޓުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

MV Plus | November 13, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0