ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ 400އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި، މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

MV+ News Desk | November 29, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0