ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމި ސްޓްރީޓް ފުޑް ސްޓޯލްތައް ތަރައްގީ ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާތީ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

MV+ News Desk | December 29, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0