ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގަައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީއާއި އެޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ

MV+ News Desk | October 16, 2022

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0