ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ޓްވީޓްކޮށްފައިވަނީ ހިލޭ ޑިގްރީއާ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތަކާ، މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާަ، ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް އަދި އެސްްއެމްްއި ލޯނުތައް ތަޢާރަފްކުރެވިފައި ވަނީ ޒުވާނުންނަށް އުފާވެރި މާދަމާއެއް ހޯދައިދީ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ކަމަށް.

MV+ News Desk | October 22, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
1
0