ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ ފަގީރުންނާއި މުއްސަދިންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް އެއް ހަމައަކުން ދިނުމަށް ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް

MV+ News Desk | November 23, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0