ޓޫރިޒަމް އައް ބަރޯސާ ވެފައިވާ ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް ހާދިސާއެއް ހިންގައިފި ނަމަ އޭގެ ގެއްލުން އެތަކެއް އަހަރަކަށް ދެމިގެން ދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބުނެފި

MV+ News Desk | November 26, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
1
1
0
0
0
0