އެމް.ވީ.ޕްލަސް ކޮމިއުނިޓީ އިމްޕެކްޓް އެވޯޑްސްގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޕެނަލްގައި އޯޑިއަންސް ފަރާތުން އައި ސުވާލު: ރާއްޖެ އަޑިއަށް ދާނަމަ ކީއްކުރަން ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް؟

MV+ News Desk | December 21, 2022

ހުމޭ ބުނަނީ ރާއްޖެ އަޑިއަށް ދާނެކަމަށް ވިސްނާ ބައެއް ސިޔާސީ މީހުން އުޅޭ ކަމަށް. އެގޮތުން، މިހާރު މިތަނުން ލިބޭނެ މަންފާއެއް ނަގާފައި އެހެންތަނަކަށް ދާން ވިސްނިއަސް ކޮންމެ މީހަކީ އެފުރުސަތު އޮންނާނެ މީހަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް

ބޭބެ ބުނަނީ އަހަރުމެންގެ ވަލްނަރަބިލިޓީއަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާހެދި ރަށްތަކަށް އަންނަ ގެއްލުމުގެ އިތުރަށް އަހަރުމެން އމިއްލައަށްދޭ ގެއްލުންކަމަށް

އަފްރާހު ބުނަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ފިލަން ދުނިޔޭގެ އެހެން ދިމާލަކަށް ދިޔަސް ހަމަ އެ މުސީބާތްތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށް

ރާއި ބުނަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ތިމާވެށީގެ ހަަބަރުތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް މިހާރު މި ދައްކަންޖެހެނީ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0