MV+ Quote

MV Plus | August 16, 2020

ޖިލިސް ހިންގަންވީ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނެރިފައިވާ ބަޔާނަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދް ދެއްވި ރައްދު

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0