29 March 2023

MV+ Quote

ޖިލިސް ހިންގަންވީ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނެރިފައިވާ ބަޔާނަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދް ދެއްވި ރައްދު

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0