29 March 2023

MV+ Quote

ރައީސް ޑރ.ވަހީދު ޙަސަން މަނިކު އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ދައުލަތުގެ ގިނަ މަގާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ އައްބާސް އާދިލް ރިޒާއަށް ރައްދުދީ ހެންވޭރު ދެކުނުދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން) ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0