އަބަދު ނިދި އަންނަނީ ކީއްވެ؟ ކަންނެތީތަ؟

17 މާޗް 2022 - 11:54

ނިދި ނާންނައިރު ނިދަން އޮށޯތުމަކީ ތިބާ ކަންނެތްވީ ކަމުގައި ފަހަރުގައި ވެދާނެވެސް އަދި ނުވެދާނެވެސް ނުވެދާނެ އެވެ. ނިދިއައިސްފައި ހުރުމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުމަކީ އަބަދު ކުރެވޭ އިހުސާސެއް ކަމުގައިވެސް ވެދާނެ އެވެ.

އެހެނީ ނިދިނައުމަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ތިބާއަށް މިވަގުތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ މިންވަރު ކުޑަވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މާގިނައިން ނިދުމުގެ ފަހަތުގައި އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް އޮވެ އެވެ. އަބަދު އަހަރެން ނިދާފައި މިހުންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކުރާތަން ތިބާއަށް ފެނިއްޖެހެއްޔެވެ؟

advertisement

ނިދި މަދުވުން:
އާންމު ގޮތެއްގައި އެނދުގައި އޮންނަ ވަގުތުތަކުގައި ނިދި ނައި ނަމަވެސް އެހެން ގިނައިރު އޮށޯވެގެން ޮއވުމުގެ ސަބަބުންވެސް ނިދި އަތުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ނިދި ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމެއްވެސް މެ އެވެ.

ނިދި މަދުވުން އާންމު ގޮތެއްގައި ދިމާވަނީ، ސޯޝަލައިޒްވުން ނުވަތަ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހޭލެވުން ފަދަ މުހިންމު ކަންކަމަށް ވިސްނާ ކަންކަން ކުރުމަށް ނިދި ނައުމެވެ. ނިދުމަށްވުރެ މަސައްކަތް މުހިންމު ކަމަށް ފެންނައިރު، ނިދުމަކީ މާ އުފެއްދުންތެރި ކަމަކަށް ވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެއްކަން އިހުސާސް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނިދުމަކީ ލަގްޒަރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށްވުރެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހެ އެވެ.

ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް ނިދި މަދުވެފައި ހުންނަ ނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން ކުރިން ނިދި ނައުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށްވެ، ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގެ ރިދަމް އޮޅުންބޮޅުންވެދާނެ އެވެ. އަބަދު އަބަދު ނިދަން އޮށޯތުމާއި އަބަދު އަބަދު އެނދުން ތެދުވުން، އޭގެ މާނައަކީ ވަރުބަލިނުވާ އިރު އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތުން ނުވަތަ ނިދަން އޮށޯތުން ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ފަހުން ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގެ ގަޑި ދުޅަހެޔޮ ސްލީޕް ސައިކަލަކަށް ރީސެޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.

ސްލީޕް އެޕްނިއާ:
އޮބްސްޓްރަކްޓިވް ސްލީޕް އެޕްނިއާ (އޯއެސްއޭ) ގައި، ނިދުމަށް ރިލެކްސް ވުމުން، ތިބާގެ އެއާވޭ ވެއްޓިދެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެ، އަނގަ ހިކި، ވަސް ދުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މި ހާލަތު ހުންނަ އެހެން މީހުން ރޭގަނޑު ނުތެދުވެ، ހެނދުނު ތެދުވެ ވަރުބަލިކަން އަދިވެސް އިހުސާސް ކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ސިކުނޑިތަކުގައި ނިދުމާއި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ސިކުނޑިތަކަކީ އެހެން ސިކުނޑިތަކަށްވުރެ އަރާމު ސިކުނޑިތަކަކަށް ވާތީއެވެ. ސްލީޕް އެޕްނިއާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމަކީ ނިދުމުގެ ސިކުނޑިތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމެއް ނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ނިދި ލިބުނަސް އާދައިގެ ނިދުމުގެ ކޮލިޓީއެއް ނުލިބުމެވެ.

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުން:
ގިނައިން ފެންބުއިން ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަކީ ރޭގަނޑުގެ ނިދުމަށް ބުރޫ އަރާ، އޭގެ ކޮލިޓީ ދަށްކޮށްލާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ޑްރަގްސް ހާއްސަކޮށް އަލްކޮހޯލް އިން ނިދި ނައުމާއި އަވަހަށް ނިދުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. އެއީ ބައެއް ފަހަރަށް މި މަސްތުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ތިބާގެ ހަށިގަނޑަށް އިތުރު ނިދި ބޭނުންވާތީ އެވެ. ނަމަވެސް ތިބާގެ ނިދި މިހާ ބޮޑަށް ބައިބައިވެފައި އޮތުމުން އެކަން ހަގީގަތަކަށް ނުހެދެއެވެ. އަލްކޮހޯލްގެ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް އަލްކޮހޯލް އަކީ ޑައިޔުރެޓިކް އެއްޗަކަށް ވާތީ އެވެ. މާނައަކީ އޭގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ފްލުއިޑްސް ފިލުވައިދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިބާ ތެދުވެ، އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނައިން ފާހާނައަށް ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އަލްކޮހޯލް ފަދަ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް ބުރޫއަރާ، އަނެއް ދުވަހު ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްކުރެވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ނިދަން އަނެއްކާވެސް އެ މާއްދާ ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް ފާހިޝް ސިކުނޑިއަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެކެވެ.

ނަރކޮލެޕްސީ

ނަރކޮލެޕްސީ އަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބައްޔެކެވެ. ބައެއް ކަހަލަ އިހުސާސްތައް ބާރަށް އިހްސާސް ކުރެވޭއިރު ކަސްރަތުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިދާނެ އެވެ. އެގޮތުން ނިދީގައި ވަގުތުން ފުންމައިގެން ތެދުވުމާއި ފާޑުފާޑުގެ ހުވަފެންތަކެއް ފެނިދާނެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ނިދި ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދުވާލު ގަޑީގައި ނިދަން އޮށޯންނައިރު، ނިދި ނައިސްގެން ތެދުވެ އުޅެއެވެ. މި އަލާމާތްތައް ތިބާއަށް ކުރިމަތިވާ އަލާމާތްތަކާ ތަންކޮޅެއް ތަފާތުނަމަ، އިޑިއޮޕެތިކް ހައިޕަރސޮމްނިއާ ކިޔާ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އެ ޑިސްއޯޑާގެ ސަބަބުން ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އަދި ރޭގަނޑު ވެސް މާ ބޮޑަށް ނިދި ނައުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މި އަލާމާތްތަކުގެ ވާހަކަ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ބުނެދޭށެވެ.

ޑިޕްރެޝަން އަދި އެންޒައިޓީ:
ދުވާލު ގަޑީގައި ނިދި އަންނަ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުމަކީ ޑިޕްރެޝަންގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ޑިޕްރެޝަންގައި އިމޯޝަނަލް އަދި ޖިސްމާނީ، މި ދެ ބައި ވެސް ހިމެނޭކަން ވިސްނާށެވެ. ނިދިނައުމަކީ ފިލައިގެން ދިއުމުގެ އެދުން ފުރިހަމަވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން ތިބާގެ ސިސްޓަމް ސްލޯވުމަށް މަގުފަހިވާތީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

ހަމަ އެފަދައިން ކަންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދުވާލު ގަޑީގައި ނިދަން ބޭނުންވުން ވެސް މެދުވެރި ވެއެވެ. ނުވަތަ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެ، ކަންބޮޑުވެ، ނިދުމަށްފަހު ހިތްހަމަޖެހުން އިހްސާސްވާތަން ފެނުމަކީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ނެޕެއް ނަގާފާނެ ކަމެކެވެ. ނެޕިން އަކީ ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައިން ސަލާމަތްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ބާރަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނިދި އައުމުގެ ކުރިން ކަންބޮޑުވާނަމަ ކައުންސެލަރަކު ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ކަންބޮޑުވުމަކީ ވެސް ނިދި ނައުމުގައި މައްސަލަ ތަކެއް ދިމާވެ ނުވަތަ ފަހުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުން ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ކީއްވެ އަބަދު އަހަރެން ނިދި ނައިސްގެން މިއުޅެނީ؟
ނިދި އަންނަ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވި، ތިބާއަށް އެހީވާން ރަނގަޅު މީހަކު ހޯދަން އުނދަގޫ ވަނީ ކީއްވެކަން ނޭނގޭނަމަ ރަނގަޅު ޕްރޮފެޝަނަލް އަކާއެކު ރަނގަޅު ފެށުމެއް އިހްތިޔާރު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އޮންލައިން ތެރަޕިސްޓަކު ހޯދާށެވެ. އޭރުން ނިދި ނައުމަކީ ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ އެންޒައިޓީއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ނަމަ، މޫޑު ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ. ނިދި ނައުމުގެ އިހްސާސް ކުރެވުމުގެ މާނައަކީ ތިބާ އަކީ ކަންނެތް މީހެއް ނޫނެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
1
0
0
3
0
0