ޓްރޯމާ އަށް ތެރަޕީ ނެގިޔަސް ހަށިގަނޑު ހަނދާންހުރޭ

29 މާޗް 2022 - 15:24

ތިބާގެ ހަށިގަނޑު، އެކަން ގަބޫލުކުރާ ނުވަތަ ގަބޫލުނުކުރާ، ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ކުރާށެވެ. އަޑުތަކާއި، ވަސްތަކާއި، ބީހުމާއި، ރަހަތަކެވެ. އެކަމަކު ހަނދާނަކީ ތިބާގެ ސިކުނޑީގައި ނުހިފެހެއްޓި، ސިކުނޑީގެ ރިސެސްތަކުގައި ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ބަންދުވެފައި ހުންނަ ހަނދާނެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެއީ ތިބާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި، ސެލިއުލާ ލެވެލްގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތިރިއަށް ފައިބާ އެއްޗެކެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑާންސަރުން ފުރިގެންވާ ސްޓޭޖެއްގައި، ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަދިވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މަގުން ކުރިއަށް ދަނީ ކިހިނެއްކަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ފާހަގަކުރިންހެއްޔެވެ؟ އެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސެލްތަކުން ހަނދާންތައް ރައްކާކުރާތީ، މައުލޫމާތާއި، ތަޖުރިބާ، އާދަކާދަތައް، އިހްސާސްތައް، ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ވަނީ ގުޅިފަ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ވަރަށް ޔުނީކް ބައެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ދުނިޔަވީ ތަޖުރިބާތަކުގައި ރަނގަޅު މީހުންނާއި ނުބައި މީހުން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

advertisement

ތިބާގެ ހަށިގަނޑު ހަލަބޮލިވެ، ތިބާ ހިމާޔަތްކޮށްފާނެއެވެ. ތަނެއްގައި މިހެން ލިޔުން ހިތް ހަމަ ނުޖެހިދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް “އަހަރެން ދެކެ ލޯބި ނުވާ” ކަމަށާއި “އަހަރެން ހަނދާން އެބަހުރި އެ ޓަޗް، ސައުންޑް، ސްމެލް، އަދި އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން.” ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް ޖިންސީ ގޯނާއިން އަރައިގަނެ، އެ އަނިޔާއިން ޝިފާ އެއް ހޯދާފައިވާ މީހަކަށް، ތިބާ އަށް ހީވެދާނެ ތިބާ ކުރަން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރީ ތިބާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެ ހަނަދާންތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރާށެވެ. ކޮންމެ ސިފައެއްގައި އައި ކަމުގައިވިޔަސް އެ ޓްރޯމާ އަކީ ހަމައެކަނި އިމޯޝަނަލް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރީ ސެލިއުލާ ލެވަލްގަ އެވެ. އެތަނުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ހަނދާންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ މޮޔައެއް ކަމަށް ހީކޮށް ފުރަގަސް ނުދޭށެވެ. ޝިފާ ލިބެނީ ގަބޫލުކުރުމާއި، ހާމަކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމުންނެވެ.

ހަށިގަނޑުގެ ހަނދާންތައް ވަނީ ނުރުހުމުގައެވެ.
ހަށިގަނޑުގެ ހަނދާންތައް ރަނގަޅުވުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެދާނެ، އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެ ހަނދާންތަކަކީ އެޑްރެސް ކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ހަނދާންތައް ކަމަށް ވާތީ އެވެ. އިހުތިރާމް ކުރުމަށެވެ. އަޑު އަހާށެވެ. ސިކުނޑީގެ ހަނދާންތައް އާކުރާ އިރު، އެ ހާދިސާ ގެ ހަނދާންތައް އާކުރާ އިރު، އެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ގެ ހަނދާންތައް ހަށިގަނޑުން އާކުރާއިރު، އެ ހާދިސާ އަކީ ވަރަށް މޮޔަ ކަމެއް ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ހަށިގަނޑުގެ ހަނދާންތައް ރަނގަޅުކޮށްދޭ.

މި ގޮތަށް ވިސްނާށެވެ. ތިބާގެ ހަށިގަނޑާއި ތިބާއަކީ އެއްހަށިގަނޑެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް، ވަކި ދެ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި، ވަކި ދެ ހަނދާންތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ދެ ހަށިގަނޑެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދިމާވެސް ވެދާނެ އެވެ. އަނެއް ބައިފަހަރު ދިމާނުވެވެސް ދާނެ އެވެ. ތިބާގެ ހަށިގަނޑުން ހަނދާން ހުންނަ އަދި ތިބާގެ ސިކުނޑި އަށް އިހުސާސް ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ޒުވާން، ވަރުގަދަ އިހުސާސްތަކެއް އެކަމަށް އިންކާރު ކުރާ ނުވަތަ ތިބާގެ ސިކުނޑިއަށް އެކަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިހުސާސް ނުކުރެވޭ ފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ތިބާގެ ހަޔާތުގެ ބައެއް ތަޖުރިބާތަކުން ވެސް ފާހަގަވެދާނެ އެވެ.

އަމިއްލަ ނަފުސަށް ޔަގީންކުރާށެވެ. ޕޮޒިޓިވް ކޮށް ހުންނަމީހެއް ކަމުގައި ވާށެވެ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު ރަނގަޅު ކުރާށެވެ. ވާހަކަ ހުޅުވާ، އެކަން ގަބޫލުކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި މިންވަރު، ތިބާގެ ހަށިގަނޑަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އެނގޭކަން ދަންނާށެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން ވެސް ބޭނުންވެއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
1
0
0
0
0
0