މަޝްހޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

4 ޑިސެމްބަރ 2022 - 11:56

އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ ނިއުޔޯކްގެ އެންވައި ސްޓޭކް ޝެކް ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވާދެއްވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރ އަހްމަދު އާތިފް އެވެ.

advertisement

އެންވައި ސްޓޭކް ޝެކް އަކީ މެލޭޝިއާގެ ހޯމްގްރޯން ބްރޭންޑެކެވެ. ދެ ލޯކަލް ވިޔަފާރިވެރިއަކު، އެމެރިކާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް މީރު ސްޓޭކް ކާންދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 

މި، ނިއުޔޯކް ސިޓީ އިންސްޕަޔަރޑް ފާސްޓް ކެޝުއަލް ރެސްޓްރަންޓް އިން މީރު ސްޓޭކް، ބާގަރ އަދި އެކި ވައްތަރުގެ ޝޭކްސް ރަނގަޅު އަގުގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0