ފޯކަސް: ކުޑަކުދިންގެ ހައްގަށް ދައުލަތުން އިހުމާލުވޭތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައަކީ އޯގާތެރި ހިތްތިރި މުޖުތަމައުތަކެކޭ ކުރީ ޒަމާނު މީހުން ކިޔައެވެ. އިހު މީހުން ބުނާތީ އަޑު އަހަމެވެ. އިހު ގޭގޭގައި އިންފާރެއް ނުހުންނަ އިރު ހުރިހާ ކުޑަކުދިން އެކުގައި ބަބުކެޔޮ ގަސަތަކުގެ ހިޔަލުގައި ކުޅެން، ޖަންގިޔާ ކޮޅު ލައިގެން ތިބޭ އިރު ބޮޑެތި މީހުން ކޮން ގެއެއްގެ ކާކުގެ ދަރިއެއްތޯ ބެލުމެއްނެތި ހުރިހާ ކުދިންނަށް އެއް ތެއްޔަކަށް ބަތް މޮޑެގެން އައިސް ކާންދީ ހަދައެވެ.

ފުލް ރިޕޯޓް: https://www.plus.mv/news/30067/

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0