އަންނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް 160.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް ޖުމްލަ 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

MV+ News Desk | November 20, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
1
0
0