MV+ Quote

MV Plus | August 11, 2020

މަރާލާފައިވާ އަދި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނާއި ބެހޭގޮތުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު ކުރި ޓްވީޓް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0