30 March 2023

MV+ Quote

ރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީދީފައިވާ ސަން ސިޔާމް ގެ ލޯނަށް އެކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ވިދާޅުވެފައިވުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0