ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓަންވީ ކީއްވެ؟

17 މާޗް 2022 - 14:40

މިހާރުގެ މުޖުތަމައުގައި، ދުންފަތުގެ އިސްތއުމާލު ކުރުމަކީ، ފައިދާހުރި ކަމެއް ނޫންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެފައި އެބައޮތެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކާއެކުވެސް، އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން އަދިވެސް ގިނަ އެވެ. ބައެއްފަހަރަށް، ވަކި ޖަމާއަތްތަކެއްގެ ތެރެއަށް ފިޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަން ކުރަނީ އެވެ. އެހެން ހާލަތްތަކުގައި އެހެން ބަޔަކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާތަން ފެނުމުން ކުރާ ހާލަތްތަށް އާދެ އެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރަން އިހްތިޔާރު ކުރާ ސަބަބު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ނަމަވެސް، އަމިއްލަ ނަފްސު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ގުޅިފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކާ:

advertisement

ތިބާއަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކޮށް، އެކަމެއް ކޮށް އުފާ ލިބިގަންނަ މީހެއް ނަމަ، އެކަން ހުއްޓާލަންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކޮށްފާނެ އެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހިތްހަމަޖެހުމާ މެދު ދިގު މުއްދަތުގެ ސަބަބުތައް އިހްތިޔާރު ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާ ގުޅިފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ފުރަތަމަ، ދެވަނަ، ނުވަތަ ފަންސާސްވަނަ ދުމަށްފަހުވެސް މި ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ތިބާއަށް ކުރިމަތި ނުވި ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި މި ހުރިހާކަމެއް ތިބާގެ ހަށިގަނޑުގައި އެންމެ ފުރަތަމަދުވަހުންފެށިގެންވެސް ދާނީ ބީހިލަމުންނެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުގެ ސަބަބުން އުމުރު ކުރުވެ މީހާ މަރުވުމަށް މަގުފަހިވޭ:
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާނަމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މީހުންނަށްވުރެ ކުރިން މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑޫވެ އެވެ. އެއީ ކިހާ ހިތާމަހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް އިހުތިޔާރުކުރާނަމަ، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ދިގު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވިދާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ އެމެރިކާގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުން މަރުވާ ރޭޓު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 އިންސައްތަ އަށް އަރާފައެވެ. މިއީ ބަނގުރާ ބުއިމާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ބަޑިއާއި، ވެހިކަލްތަކާއި، އެޗްއައިވީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވޭ:

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާނަމަ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް ވާޗުއަލްކޮށް ކެންސަރު ހުރެދާނެ އެވެ. ބަނޑު، ހިތް، ބްލެޑާ، ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ވިޔަސް ހުރެދާނެ އެއްޗެކެވެ. ކެންސަރު ބައްޔަކީ އުފާވެރި ކަމެއް ގެނުވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި މިކަމަށް ހޭދަވާ ހަރަދުވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ކެންސަރު ބަލީގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރަށް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ގާބިލްކަމަށް ހުރަސް އެޅެނީ ކުރިއާލާ ބުނުމެއްނެތި އެވެ.

ފާޓިލިޓީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު:

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހެއް ނަމަ އަދި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ދަރިން ހޯދަން ޝައުގުވެރިވާ މީހެއް ނަމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ތިބާއަށް މިކަން އެތައް ގުނައެއް ޗެލެންޖިން ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ އަންހެނުންނަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މީހުންނަށް ވުރެ ފާޓިލިޓީގެ މައްސަލަތައް ގިނަ އެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ އަންހެނަކު ދަރިއަކު ވިހެއުމަށް ފަހު، މާބަނޑުވުމާ ގުޅުން ހުރި ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި އޭނާގެ ރިސްކުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިގެން ދެ އެވެ. މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޓިލްބާތް، ކުއްލިއަކަށް ތުއްތު ކުދިން މަރުވާ ސިންޑްރޯމް (ސިޑްސް)، އުފަންވާއިރު ބަރުދަން ލުއިވުން، ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން ބަނޑުގައި ވާ ދަރިފުޅުގެ ގައިގައި އޮރޯފޭޝަލް ކްލެފްޓްސް، އަދި އިކްޓޮޕިކް މާބަނޑުވުން ފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަށް ދެވިހިފުމަކީ ނުރައްކާ ކަމެއް:
ނިކޮޓީން އަކީ ދުންފަތާއި، ޕައިޕް، ސިގަރ، އަދި ސިނގިރޭޓުގައި ހިމެނޭ ވަރަށް އެޑިކްޓިވް މާއްދާއެކެވެ. ނިކޮޓީންއަށް އެޑިކްޝަނެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ބަލިކަށިކުރުވަ އެވެ.
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ އެޑިކްޝަނެއް މީހަކު ޑިވެލޮޕް ކުރާއިރު، އެ މީހުންނަށް އިހްސާސް ކުރެވެނީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރަން ޖެހޭ ކަހަލަ އިހުސާސެކެވެ.

ތިބާއަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިސްނާށެވެ:

ތިބާއަކީ ކާކުކަން ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް، ތިބާއަކީ އެކަމުން ދުރުހެލިވުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މީހެއްކަން ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި މަގުމަތީގައި، ހާއްސަކޮށް އެކަހެރިވުން ހިމެނޭ ހާލަތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ކަމެކެވެ. މި ދަތުރުގައި ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ތިބާގެ ކައިރީގައި ރަނގަޅު މީހުން ލައިގެން ތިބުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ތިބާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ތިބާގެ ދިރިއުޅުން ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެންމެފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުން، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމުގެ ކޮލިޓީ ކަނޑައަޅަނީ އަމިއްލަ އަށެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
1
0
0
1