ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނަސް އެކަނިވެރިކަން އިހްސާސްވާ މީހުން ގިނަ

17 މާޗް 2022 - 12:43

އަހަރުތައް ހީވަނީ އުދުހިފައި ދިޔަހެންނެވެ. ފަހުން ދެތިން ކުދިން ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ހަނދާންތައް ފޮޓޯ އަލްބަމްތަކުގައި ތާށިވެފައި، އަދި ތިބާ އާއި ލޯބިވެރިޔާ ނުވަތަ ބައިވެރިޔާއަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް އެކުގައި ކުރެވިފައިވެ އެވެ. އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީތަކާއި، ޗުއްޓީތަކާއި، އަހަރީ ދުވަހުގެ ދަތުރުތަކަކީ ކުދިންނާ ދުރުގައި ދުވެ، އެކަނިމާއެކަނި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން ލިބޭ ދަތުރުތަކެވެ. ކުދިން އުފަންވުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް ތިބާއަށް އިހްސާސް ކުރެވުނީ ތިބާ ކުރިން އުޅުނު ޒުވާން ލޯބިވެރިން-މުނިފޫހިފިލުވުމާއި، ފްލާޓް ކުރުމުގައި އުޅެވޭނެ ހެންނެވެ. ދެން އެއްދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ތެދުވެ، ގައިގައި ބައްދާލާ ހެދި މީހާ ނެތް ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ކައިވެނި ރޫޅައިލައި އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސްކުރެވުނީ އެވެ.

އެކަނިވެރި ކައިވެނި ކުރުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ސިނޭރިއޯ ކުޅެނީ އެމެރިކާގެ އެކި ގޭބިސީތަކުގައި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން އަދިވެސް އެކަނިވެރިވާ ވާހަކަ ބުނާތީ އެވެ. ކައިވެނިރޫޅައި އެކަނިވެރިވުމަކީ އޮޅުންބޮޅުންވެ، ބިރުވެރިވެ، ގުޅުން ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމެކެވެ. ކުރިން “އަހަރެމެން” އާއި “އަހަރެމެން” ގެ ގޮތުގައި އުޅުނު އެއްޗެހި “ކަލޭ” އާއި “އަހަރެން” އަށް ވެއްޖެ އެވެ.

advertisement

ކުރިން ވަރުގަދަ ބޮންޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އެއްޗެއް އެކަނިވެރިކަމާއި އެއާއި އެކު އަންނަ ބިރުވެރިކަމާއި ފިތުނަތަކުގެ ޕްރެޝަރުގައި ފަޅައިގެން ދާން ފަށައިފިއެވެ. ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނައިރު “ހެޕީ މާސްކް” އަޅަން ޖެހެން ފޫހިވާން ފެށީ އެވެ. ޑިޕްރެޝަން، ދޫކޮށްލުމުގެ އިހުސާސްތައް، ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްވުން ފަދަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. ބައިވެރިޔާ ތިބާއަށް ސަމާލުކަން ނުދޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ޖަދަލުކުރުންތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ތައުރީފުތައް ވަނީ މަދުވެފައެވެ. ބައިވެރިޔާގެ ސަމާޅުކަން ހޯދުމަށް އަބަދު ޖަދަލުކުރަންވެސް ޖެހިދާނެ އެވެ. އެއީ ހަމަ އެންމެ ސިކުންތަކަށްވުރެ ގިނަ އިރު ވަންދެން ތިބާއަށް ސަމާލުކަން ދޭ ތީއެވެ.

ލީގަނޑުން ބާލާލާ:
ކަިއވެނި ކުރި ނަމަވެސް އެކަނިވެރި ކައިވެންޏެއް ނުވަތަ ކައިވެނިރޫޅައިގެން އުޅޭކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ ސަބަބަކީ، ތިބާއާއި ބައިވެރިޔާއާ ދެމެދު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މައްސަލަތަކެއް އޮތުމުންނެވެ. ބައިވެރިޔާ އާ ދުރުގައި އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބެން ނެތް ކަމަށް ހީވާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޗެކިން ވާށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެނަލިސިސް އެއް ހެދުމުން ބައިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް މަލާމާތެއް ނުކުރާމެ އެވެ. ދެންވެސް ތިޔައީ ވަކި ދެމީހުން، އަދި ތިބާގެ އެދުންތަކާއި ބޭނުންތަކާއި އެކު، ކައިވެނި ރޫހުގައި ގެނެސްފައިވާ ވަކި ތަރުބިއްޔަތުތަކާއި، ޓްރިގާތަކާއި، ބެގޭޖްތައްވެސް ތިބާގެ ކިބައިގައި ވާނެ އެވެ.
އެކަމަކު ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ދާން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ހުރެދާނެ އެވެ. ދުވާލު ގަޑީގައި ގެޓްއަވޭ އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް މެޑިޓޭޓް ކުރާށެވެ.

ފުރަތަމަ މޫވް ކުރައްވާ:
އެކަނިވެރި ކައިވެނިތަކުގައި މީހަކު އުޅޭއިރު، ބައެއް ފަހަރު ފުރަތަމަ މޫވް ކުރަން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. އަދި ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް އަނބިމީހާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު އަބަދުވެސް ހިތްހަމަޖެހުމާއި ފަސޭހަކަން ލިބޭ ނަމަވެސް (އެ ފަރަގުން އަޅާލާ ހިތްހަމަޖެހުން ފާހަގަ ނުކުރުމަކީ) އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވިޔަސް، އެ ކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި ފުރަތަމަ މޫވް އަމިއްލަ އަށް ގެންދިއުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އަނބިމީހާއަށް ނުތަނަވަސްކަން ނުވަތަ ބިރުވެރިކަން އިހުސާސްވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ނުރުހުމުގެ ސަބަބުން މަޑުމަޑުން ސިކުނޑި ފަޅައިގެން ގޮސްފައި ހުރެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ލޯތްބާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބައިވެރިޔާ އާ ކައިރިވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް ދެކޭށެވެ.

މުއާސަލާތު ކުރުން
ލެޓްސް ފޭސް އިޓް- މެރިޖްގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ފްލާޓް، ތައުރީފު، އަދި ބިލް، ޗޮރީސް، އަދި ޑެއިޅި ލައިފްގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް ވައުދުވުން ފަދަ ކަންކަމުން ނިކުމެދާނެއެވެ. މިވަގުތަކީ އުފަލާއި، ގާތްކަމާއި، ބައިވެރިޔާދެކެ ލޯބިވުމާއި މުވާސަލާތުތަކަށް ފޯކަސްކުރަންވީ ވަގުތެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިޔާއާ ޑޭޓް ކުރަން ފެށިއިރު ވިސްނާާށެވެ. ކުރިން އުޅުނު ގޮތަށް މުއާމަލާތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ލުއި އަދި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ބަހައްޓާށެވެ.

އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން
ރިކޮންސިލިއޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި މިހިސާބުން، ބައިވެރިޔާ އާއި އުފަލާއެކު މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މަރުހަލާ، ގުދުރަތީ ގޮތުން ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ދަހިވެތިވެވިދާނެ މަރުހަލާއެކެވެ. ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަކީ ހާފްވޭގައި ތިބާއާ ބައްދަލުކުރަން ބައިވެރިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތު ބޭނުންވެދާނެ ކަމެވެ. އަނބިމީހާ އަށް އަދިވެސް އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސް ވެދާނެ އެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ފޯކަސް ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ދޫކޮށްލުމުގެ މައްސަލަތައް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ތިބާ އުފުލަން ޖެހިދާނެ އުދަނގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ކައިރިވާށެވެ.:
ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނބިމީހާ ދެކެ ލޯބިވާންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެކަން ގަބޫލު ކުރާށެވެ. ވެދާނެ ޑިސްޕިޔުޓްވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އަނބިމީހާއާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ގާތްވުމެވެ. އަދި މިވަގުތަކީ، މި މަރްހަލާއަށް ތިޔަބޭފުޅުން ބަދަލުވާއިރުގައި، އިތުބާރު، ލޯބި، ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ އަގުހުރި ވަގުތުތަކެވެ.

ބައެއް ފަހަރު ޕްރެކްޓިކަލީ ވެސް ކައިވެނި ރޫޅައިލައިގެން ވެއްޓި ގެންދާ އޯގާތެރިކަމަކީ، ބައެއް ފަހަރު ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ފަދަ އޯގާތެރި ކަމަކަށް ވުމނަކީ އެކަށިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އިހުސާސް ކުރެވޭ އެކަނިވެރިކަމަކީވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަނިވެރި ކައިވެނި ޔަގީންނުވާ، ބިރުވެރި އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވުނަސް، އެއީ ނިޔަތާއި ވައުދާއެކު ޝިފާ ލިބި، ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މައްސަލަތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ހައްލު ނުކުރެވޭ ކަހަލަ އިހްސާސްތަކެއް ކުރެވޭ ނަމަ، ފަރުދީ އަދި ދެމަފިރިން ކައުންސެލިން ދިނުމަކީ އެއް އިރެއްގައި ތިބާ އުޅުނު ދެމަފިރިންނަށް އަނބުރާ ލިބުމުގައި އަގުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެ އެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
6
2
0
2
3