ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ހީކުރާ ވަރަށްވުރެ އާންމު ކަމެއް!

19 މާޗް 2022 - 15:40

“ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން” މިބަސް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވެސް ފެންނަން އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ގިނަ ބައެއްގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވީ ނަމަވެސް، އިންސާފުވެރި ކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު މުއާމަލާތް ކުރުމާއި ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ދެމެދު އަދިވެސް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާމްޖރހެ އެވެ.

މި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން، ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި އަމަލުކުރެވެނީ ކިހިނެއްތޯއާއި، ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ސިޔާސީ، އިޖްތިމާއީ، އަދި އާއިލީ ގޮތުން ވެސް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމަށް، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން، ތައުލީމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

advertisement

ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟

ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެންމެ ފަސޭހައިން މާނަކުރެވެނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި، ވަގުތުން ލޮލަށް ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ މާނައެއް ގިނަފަހަރަށް ތޫނު ފިލިކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަނީ ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެގެންނެވެ. ފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ޕެރަލައިޒް ވެދާނެ؛ މޮބިލިޓީގައި އެހީވުމަށް ވީލްޗެއާއެއް ބޭނުންވާ މީހަކު ނަމަ، ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިކަން ވިސްނައިގަންނަން ފަސޭހައެވެ. ހަމަ އެ މީހާއަށް ޑިޕްރެޝަން ޑިސްއޯޑާ އެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، ފެންނަ އަދި ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް އެ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ އެވެ.

ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން މާބޮޑަށް ނަފްސާނީ ނުވަތަ އިމޯޝަނަލް ވެދާނެ، ނުވަތަ މުޅިން ވެސް ހަށިގަނޑަށް ފޯކަސް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ޒުވާން ކުދިންނާއި މުސްކުޅިންނަށް އަސަރުކޮށް، ހުރިހާ ނަސްލެއްގެ، އިޖްތިމާއީ، އަދި ސަގާފީ ބެކްގްރައުންޑެއްގައި އުޅޭ މީހުންގެ ކިބައިން ވެސް ފެނިދާނެ އެވެ. ފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަދައިން، ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ، އެއްވެސް އާބާދީއެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ގިންތިއެއްގެ ބައެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް:
ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އެކު ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އޭގެ އަސަރު ކުރަނީ ކިހިނެއްކަން ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިހާރު ސިއްހީ އަދި މެޑިކަލް ކޮމިއުނިޓީން ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ދެނެގަންނާށެވެ.

އެގޮތުން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ނަފުސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކާއި އުނިކަން، ސިކުނޑިގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން، ނާރުގެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން، ދަސްކުރުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އުޅުމުގައި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ތަފާތު ކަންކަން ކަން ދެނެގަންނަން ޖެހެ އެވެ.

ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ލިސްޓަކީ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ލިސްޓެކެވެ. މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އިހްސާސް ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމީހެއްގެ ދައުލަތް ހާމަކުރަނީ ކޮން އިރަކުތ ކަނޑައެޅުމަށް ތަހައްމަލްކުރެ އެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައްޔާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ގޮތުގައްޔާއި މުޅި މުުޖުތަމައު އިން ތަފާތު އެތަށ ްކަމެއް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ސަޕޯޓްގެ މާނައަކީ ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒިން އާއި ފަންޑްރައިޒާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ޖަމިއްޔާތަކަށް ފައިސާގެ ހުށަހެޅުންތައް ދިނުމެވެ. ސަޕޯޓްގެ މާނައަކީވެސް ނުފެންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމަލީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދޭ ސިޔާސަތުތަކެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރުން ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
1
0
1
0