މީޑިއާގެ ސަބަބުން ޖިންސީ ގޮތުން ކުރާ ގަބޫލުކުރުންތަށް އިޖްތިމާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރަނީ ކިހިނެތް؟

20 މާޗް 2022 - 11:23

އާއްމުގޮތެއްގައި ޖިންސުގެ ތަފާތު ކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައު ބައްޓަންކުރުމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ޒުވާން ޖީލުގެ ވިސްނުން ބައްޓަންކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. މީޑިއާގެ ދައުރުތަކުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފްސާއި އެހެން މީހުންނާ މެދު މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުންތަކަށް ބައްޓަންވެ އެވެ.
މި ގަބޫލުކުރުންތަކާއި ސްޓީރިއޯޓައިޕްތައް އެންމެ ފަހުން ބައްޓަންކުރަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލާއި އަދުލު އިންސާފާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ނިޒާމުތައް ފަދަ މުޖުތަމައުގައި ބިނާކުރާ ބިނާތަކުގައި ޖިންސާމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތްތަކެވެ. މިއީ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން ފުރާވަރުގެ ކުދިންނާ ހަމައަށް ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ ޖިންސުގެ ސްޓީރިއޯޓައިޕްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ސްޓީރިއޯޓައިޕްތަކުގެ ސަބަބުން ޒުވާން ޖީލުގެ މެދުގައި ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް އުފެދި، ހަށިގަނޑުގެ ތަސްވީރު، ކެއުމުގެ ބަލިތައް، ޑިޕްރެޝަން، އަދި އަންހެން ކުދިން ނުވަތަ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޖިންސުގެ ތަފާތުކުރުންތައް ދެމެހެއްޓުމުގައި މީޑިޔާގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އިޝްތިހާރުކުރުމާއި، ޓެލެވިޒަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ނިއުސް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، މިއުޒިކް ވީޑިއޯތަކާއި، އިޝްތިހާރުތަކާއި، ވީޑިއޯ ގޭމްތަކާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި، ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކުގެ ޒަރީއާއިން، މީޑިޔާގެ ޒަރީއާއިން މި ގަބޫލުކުރުންތައް ނައްތާލެވިދާނެ އެވެ.

advertisement

ޖެންޑާ އާ ގުޅޭ ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ސްޓިގްމާސް
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އިހުސާސްތައް އިޝާރާތްކުރަނީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކާ މެދު ނެގެޓިވް ގަބޫލުކުރުންތަކެއް ނުވަތަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ މީހުންނަށެވެ. މީޑިޔާއާއި، މި ކަމުގެ ސަބަބުން، ޖިންސީ އަދި ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިފައިވާ އެތައް ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދަމަހައްޓައިދެއެވެ.

ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް އާއި އޭގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރުވާ ގޮތް:

ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ އަސަރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ވެސް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މި ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ފިރިހެނުންގެ ގައިގައި ހުންނަ ލަދުވެތިކަމާއި ސްޓީރިއޯޓައިޕްތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެން ބައިވެރިންނަށް ވުރެ ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަންބޮޑުވުންތަކަކަށް ވާތީ، މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓެ އެވެ.

ޑިޕްރެޝަނާއި އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ސަބަބުން ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި މީހުން މަރުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ގިނަކަމަށާއި އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތުން ހަތަރު ގުނަ އިތުރުކަމަށް ދިރާސާތަކުން ވަނީ ދައްކާފަ އެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހެއްގެ ކިބައިން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ފިރިހެނުން މާރާމާރީ އާއި މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ބަނގުރާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. މި ނިކަމެތި ކަމުގެ ސަބަބުން، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ މެދު ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދިދާނެ އެވެ.

އެގޮތުން:
*ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ އެންޒައިޓީގެ އަލާމާތްތައް އިތުރުވުން.
*މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުން.
*ޖިސްމާނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ ނުރައްކާތައް ބޮޑުވުން.
*ރިލޭޝަންޝިޕާ އަދި އިންޓަރޕަރސަނަލް ޗެލެންޖަސް.
*މާރާމާރީ.
*ހޯމޯފޯބިއާ.
*އެހީ ހޯދަން ހިތްވަރު ނުދިނުން.

އާންމު ގޮތެއްގައި ޖިންސުގެ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފަށް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން އަދި އެހެން ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވިޔަސް، މަދަރުސާތަކުގައި ވިޔަސް، ގުޅުންތަކުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވިޔަސް، ޖިންސުގެ ތަފާތު ކުރުންތަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އަދި ސްޓްރެސްފުލް ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0