ކަންކަން އަބަދު ފަހަށް ލަސްކުރެވެނީ ކީއްވެ؟ މި އާދަތައް ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންތަ؟

21 މާޗް 2022 - 15:02

ޓާސްކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ފަހު މިނެޓާ ޖެހެންދެން އިންތިޒާރު ކުރުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު އާދައިގެ ނަމަވެސް އާންމުކޮށް އެކަން ހިނގާނަމަ ލަސްވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. ލަސްވުމަށް ފަރުވާއެއް ނެތް، ނުވަތަ އެކަމުން އަރައިގަންނަން އުނދަގޫ، އެކަމަކު ތެރަޕިސްޓެއްގެ އެހީ ހޯދިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ތިބާ އަށް އަޑު އިވިފައި އޮވެދާނެ އެވެ. ތެރަޕިސްޓެއްގެ ސަބަބުން އިމޯޝަނަލް ރެގިއުލޭޝަން، ފުރިހަމަކަން، އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޯގާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއްފަހަރު މަސައްކަތް ފަސްކޮށްލާ، އެކަމަކު ދާއިމީ ފަސްޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނިންމާލަން އުދަނގޫ ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މަދަރުސާއާއި، ގުޅުންތަކާއި، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިއްހަތަށްވެސް ގެއްލުންލިބެނީ، އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ކަންކަން ކުރަން ފަސްޖެހޭއިރު، ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް އެކަމެއް ކުރުން މުހިންމެވެ. އެކަމަކު ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި “ހިތްއުފާކޮށްލާ” މީހަކަށް ބުނެދިނުން ފަދަ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަން އެނގެނީ ކްރޮނިކް ލަސްވުންތަކާ ކުރިމަތިލާން އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަޖުބޫރުކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރުމުންނެވެ. ތިބާގެ ދާއިމީ ލަސްކުރުމުގެ އަސްލު އަސާސަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަކީ ތިބާގެ ވަކި ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އާ އާދަތައް ދަސްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

advertisement

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހަމައެކަނި ޓާސްކުތަކާ ދުރުވާ ކެޝުއަލް ލަސްކުރާ މީހުންނާ ހިލާފަށް، ކްރޮނިކް ލަސްވުން ތަހައްމަލު ކުރާ ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެއް މީހަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަން އުނދަގޫ މީހުންނެވެ. ލަދުވެތިކަމުގެ ސަބަބުން ލަސްވުމަކީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ އާންމު ފަލްސަފާއެވެ. ލަސްކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ނެޓްފްލިކްސް އަށް ވަޒީފާއަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ނެޓްފްލިކްސް ބަލާލަން ބިންގް އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަދި މާދަމާ ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ތިބާ އަށް ލިބުމަށްޓަކައި ތިބާ މާނަކުރި ކްލޯޒެޓް އަލުން އޯގަނައިޒްކުރުންވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެހެނީ ލަސްކުރުމަކީ އުފެއްދުންތެރިކަމާ ލަދުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް މާ ބޮޑު ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ. އިހުސާސްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ގޮތާއި އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގުޅިފައި ވަނީ އެ ގޮތަށެވެ.

ރަނގަޅުކަމެއްކަން އެނގޭ އިރުވެސް ލަސްކުރަނީ ކީއްވެ؟
ކަންކަން ކުރަން އުދަނގޫތަކާއި ކުރިމަތިވާއިރު، ފޫހިފިލުވުމުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް އިތުރު ފޫހިކަމެއް ގެނެސްދޭއިރު، ސިކުނޑިއަށް ކިތަންމެ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، އިތުރު ފޫހިކަމެއް ބޭނުންވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ އެވެ. އުނދަގޫ އިހުސާސްތަކުން ދުރުހެލިވުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ސިކުނޑި އަށް ތަކުރާރުކޮށް ލަސްކަން އިތުރުކުރުވާ ސިކުނޑިއެއް އުފައްދައިދޭ ކަމެކެވެ.

ލަސްވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ދޮގު އަގީދާތަކެއް؟
ލަސްވުމަށް މަގުފަހިވާ އެތަށް މަގުތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ބިރުވެރިކަމާއި، އެހީތެރިނުވާ ފިކުރުގެ ޕެޓާންތައް ގެންގުޅޭއިރު، ބައެއް މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަކީ ގޮންޖެހުމަކަށް ހަދައިދެއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވުމާއި ސެލްފް އެފިކަސީ ދަށްވުން:

އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވެ، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވެ، މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމަކީ ނުރައްކަލެއް ގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވިދާނެ އެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ އިޙްސާސް ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަންކަން ކުރުން ލަސްކުރުން މުހިންމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ބައެއް ނޫންކަން އިހުސާސް ކުރެވޭހިނދު، ލަސްކުރުމަކީވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭފަދަ ހާލަތެއް އުފެއްދުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށްވެސް ވެދާނެ. މި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޓާސްކް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ އަސްލު ގާބިލްކަން ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބުމުން، ނުބައި ޕާފޯމަންސެއް ގެނައުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަލާމާތް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ނެގެޓިވް ފީޑްބެކް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެދެވިއްޖެނަމަ އެއީ އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ ހަގީގީ ތަސައްވުރެއް ނޫންކަން ބުނެދެވިދާނެއެވެ.

ލަސްކުރުން ހުއްޓުވާނެ ގޮތް:
ދާއިމީ ލަސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ތިބާ ގުޅުވާލެވިދާނެ އިމޯޝަނަލް ރޫޓްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުން، ކަންކަން ހަމަޖެހުމަށް ތިބާގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އާ ހުނަރުތައް ދަސްކުރަން ފަށާފާނެއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
1
1
0
0
1
0