ބޭކާރުކަން އިހުސާސްވޭތަ؟ އެކަމާ މެދު ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް

21 މާޗް 2022 - 16:22

ދިރިއުޅުމުގައި ޖުމުލަގޮތެއްގައި އުފާވެރިކަމަށްޓަކައި ޕޮސިޓިވް ސެލްފް ވޯތް އަކީ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ބޮޑު މީހުން އަމިއްލަ ނަފްސާ މެދު ހިތްހެޔޮކަން އިހްސާސް ކުރާއިރު، އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަ މީހުން ގިނަ ފަހަރަށް ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހެނީ ނިކަމެތިކަމާއި ބޭކާރު އިހުސާސްތަކާއެކުގަ އެވެ. ޅަފަތުގެ ޓްރޯމާ، ބޭއަދަބީ ގުޅުންތައް، ބޮޑު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގެއްލުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޓްރަޔަލްތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްދަތި އިހުސާސްތަކަކީ އޭގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް އިހްސާސްތަކެއް ކުރުވާ ފަދަ އިހުސާސްތަކެކެވެ. ޒަމާނާއެކު، މާނައެއް ނެތް އިހުސާސްތަކުގެ ސަބަބުން މީހާ އަށް ބޭކާރު އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވި، އެ އިހުސާސްތަކާ މެދު ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތެއް ނޭނގި، ބޭކާރު އިހުސާސްތަކެއް ކުރުވައެވެ.

ނަސީބަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިތައް ފްލެކްސިބަލްވެ، އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ޝައްކުގެ މި އިހުސާސްތައް އަބަދު އަބަދު ދެމިހުންނަން ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެހެންމީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިއަށް އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ނޭދެވޭ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ، އެކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ހުނަރުތައް ތަރައްގީކޮށް، ބޭކާރު އިހުސާސްތައް ކުރުން މަޑުމަޑުން ހުއްޓާލެވިދާނެއެވެ.

advertisement

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަގު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބައޮތެވެ. އެއީ އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލިބުނު ފާޑުކިޔުންތަކާއި ޕުޓް-ޑައުންތައް ދެން ތަކުރާރުނުވެދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ބައެއްފަހަރަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ މުސީބާތްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބޭކާރު އިހުސާސްތައް ބިނާކުރެވެ އެވެ. އެހެނަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ވިސްނާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ބަދަލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް، ދުވަހަކުވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭށެވެ.

ރިއަލިސްޓިކް ގޯލްސް ކަނޑައެޅުން
އެއް ސްޓްރެޓެޖީއަކީ އަމިއްލަ އަށް ރިއަލިސްޓިކް ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިންތިޒާރުތައް މާ ބޮޑުވުމުން ބޭކާރު އިހްސާސްތަކެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮލެޖުން ވަކިވިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް 20 ޕައުންޑް ގެއްލިގެން ނުވަތަ އެންމެ މަތީ އެގްޒެކެޓިވް ވަޒީފާއެއް ލިބުމަކީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެކެވެ.

އެހެން މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދެމާ
އެއްވެސް ކަމަކީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިވުމަށްވުރެ މާ ފައިދާހުރި އަދި ފައިދާހުރި ކަމެއް ކަމުގެ އިހުސާސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރުވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ލޯކަލް ގެދޮރު ނެތް ހިޔާވަހިކަމުގައި ނުވަތަ ނާސިން ހޯމްގައި ވޮލަންޓިއަރަކަށްވެ ތިބާގެ ތައުރީފުތަކާއި ހަމްދަރުދީތަކުން ދީލަތިވާށެވެ. ތިބާއަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް ތިބާ އަޅާލާކަން އެމީހުންނަށް ދައްކާށެވެ. އަދި އައިޑިއަލް ހާލަތްތަކަށްވުރެ ދަށް ހާލަތްތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް ބޭކާރު އިހުސާސްތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އެއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުލިބޭ ފަދަ ކާމިޔާބު ހާލަތްތަކެކެވެ.

ގެދޮރު ނެތް މީހުންނާއި މުސްކުޅިންނަށް އިހްސާސް ވާނީ އެ މީހުންނަކީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފަހު ވެސް އަގުހުރި ބައެއް ކަމެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ތިބާ ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާނަމަ، މުޖުތަމައުގައި ހުރި ޖަމިއްޔާތައް ބަލާ، ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް މެޗްކުރެވޭގޮތް ހޯދާށެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދޮގު ހެދުން ހުއްޓާލާށެވެ.
ބޭކާރު ކަމެއް އިހްސާސް ކުރެވޭ ނަމަ، ގަބޫލުކުރަން ވެސް މާޔޫސްވެ، އެކަން ހާސިލް ކުރަން އަމިއްލަ ނަފްސާ މެދު ދޮގު ހަދާފާނެ އެވެ.

އެހެންމީހުންނާއި އަމިއްލަ ނަފުސު ތަފާތުނުކުރާށެވެ.
މައިންބަފައިން ނަށް އެމީހުންގެ ދަރިން އެހެން މީހުންނާ އަޅާކިޔާލުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މި ކޮމްޕެރިޒަންތައް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ބެލެނިވެރިންނެއް ނޫނެވެ. ތިބާއަށްވުރެ ބޮޑަށް ބަލަނީ ކާކުކަން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ޕްރޮވައިޑަރެއް، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ލޯބިވެރިޔާކަން ފާހަގަކޮށް ބައިވެރިޔާ އަށް ތިބާ އަށްވުރެ ރަނގަޅު ބައިވެރިޔަކު ލިބިދާނެއެވެ. މިއީ ޕެޓާންއަކަށް ވެ، އަމިއްލަ އަށް ކޮމްޕެރިޒަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާއިރު ބޭކާރު އިހްސާސްތަކެއް ކުރުވާ ކަމެކެވެ.

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ތެރަޕިސްޓެއްގެ ފަރާތުން ބޭކާރު އިހްސާސްތަކެއް ކުރެވޭ ސަބަބުތަކާ މެދު ވާހަކަ ދައްކައި، އެކަމާ މެދު ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އިހްސާސް އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެޅޭ ފުރަތަމަ މުހިންމު ފިޔަވަޅެވެ. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ތެރަޕިސްޓެއް، އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި ގަބޫލުކުރުމާއި، ފޫހިކަމެއްނެތި ތިބާގެ އަޑު އަހާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަހުމަތްތެރިންނާއި އާއިލާގެ މީހުންވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށ ްތިބާގެ އަޑު އަހާޏެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރެވެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި އެމީހުންނަކީ، ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބޭކާރު އިހުސާސްތަކެއް ކުރުވި ބަޔަކަށްވެސް ވެދާނެތީ އެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0