ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަން ފިލުވާލުމަށް ތަންތަން ސާފު ކުރަންތަ؟

24 މާޗް 2022 - 12:42

ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ތިބާ އިނދެ ތަންތަން ސާފުކުރަން ޖެހޭކަން އެނގޭއިރު، ކަންބޮޑުވުމަށް ދޫދިނުމާ މެދު ކުށްވެރިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުމުގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެދޭން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މިނެޓަކު މިލިއަނެއްހާ މޭލަށް ގޮސް، މުޅި އަވަށް ސާފުކުރުމުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މަޑުމަޑުން މަޑުމަޑުން ކުރިއަށް ޖެހިލާ އެއްކޮޓަރިން ފަށައިގެން އަމިއްލަ ނަފުސަށް މަޖުބޫރުކޮށް ގަދަވެ ކަންކަން ކުރަން މަޑުމަޑުން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

ވަރުބަލިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް ވާނަމަ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ބްރޭކް ދޭށެވެ. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަޑުމަޑުން ބާރުފޯރުވުމަކީ ވެސް ވަރަށް ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހަނދާންކޮށްދޭން ޖެހެނީ ތިބާއަކީ ސިކުނޑި އަށް ތަމްރީނުދޭ މީހެއް ކަމެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ތިބާއަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ވާނެ އެވެ.

advertisement

ކްލަޓާ އަދި މެސީ ހޯމް އަކީ ސިސްޓަމްތައް އޯވަ ސްޓިމިއުލޭޓްކޮށްދީ، އަރާމު ހަރަކާތްތަކުން ދުރުވެ، ރިލެކްސް ވުމަށް އިތުރު އުނދަގޫތަކެއް ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި، ޑިކްލަޓާ ސައިޒުން ކުޑަކޮށް، ބޭނުން ނުވާ ތަކެތިން ސަލާމަތްވާށެވެ. މޭރީ ކޮންޑޯ ސާފުކުރުމުގެ މެތަޑަށް ތަބާވެ، ދެން އުފާވެރިކަން ގެނުވައިދޭ އައިޓަމްތައް ނައްތާލާށެވެ. މިއީ އަބަދު ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން ތިބާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދާނެ އެވެ.

މި ހުރިހާ ހުނަރުތަކަކީ، ހަމައެކަނި ތިބާގެ ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަން ފިލުވައިދިނުމުގެ ތެރެއިން ލުއިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ހުނަރުތަކެކެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، ކަންބޮޑުވެފައި ހުންނަ އިރު ސާފުކުރުމަކީ ވަކި ކަހަލަ އިހުސާސްތަކެއްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ސިކުނޑިއެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން އިހުސާސްކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އެ އިމޯޝަނަލް ކަންތައްތަކަށް އެޑްރެސް ކުރަން ނޭނގުނުއިރު، ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ނުރުހޭހާ ހިނދަކު، އެ އިމޯޝަނަލް ކަންތައްތަކަށް އެޑްރެސް ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަންވާނެ އެވެ.

އެންޒައިޓީ ކްލީނިން އަކީ ރަނގަޅަށް ހޭންޑްލް ނުކުރެވި ހުންނަ ސްޓިމިއުލަސް އަކަށް ދޭ ޖަވާބެކެވެ. މިތަނުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ، ތިޔަބޭފުޅުން ތިޔަ ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަނެ، ދެން އެ ނައްތާލެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ދެނެގަތުމެވެ. އެއީ ނައްތާނުލެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށްވަންޏާ، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ކޮޕިން ސްކިލްއެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހެ އެވެ.

އެންޒައިޓީ ކްލީނިން އަކީ މިތަނުގައި ކޮޕިން ސްކިލް އެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރެސްޕޮންސް އެންޑް ބިހޭވިއާ އެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ދެން ފަހަރަކުން މުޅި ދިރިއުޅުން ސެނިޓައިޒް ކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއް އިހްސާސް ކުރެވޭކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ. މިތަނުގައި އެއަށްވުރެ ފުން މައްސަލައެއް އުޅޭކަން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެދޭށެވެ. މައްސަލަ ދެނެގަނެ، ރަނގަޅު އިންސާނަކަށް ވުމަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަސައްކަތް ކުރުން ރަނގަޅެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
1
0
0
0
1
3
0