އަސްލު ރޯދަމަސް ވާން ޖެހޭނީ އެންމެ ހަރަދު ކުޑަ މަހަށް!

28 މާޗް 2022 - 10:03

ރޯދަ މަހު ތިބާގެ ހަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި، ތިބާގެ ހަރަދުތައް އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ދާތަން ފެނިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ތަންކޮޅެއް ޑިސިޕްލިން އާއި ބައެއް ބުއްދިވެރި އެޑްވާންސް ޕްލޭނިންގެ ސަބަބުން ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައި ތިބާގެ ފައިނޭންސް ހަމަ މަގަށް އެޅިދާނެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރެކޭ ފެނިގެންދިޔަ ފަދައިން، މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ގޮތަކުން މި އަހަރުގެ ވެސް ރޯދަ މަސް ވެގެންދާނީ ގޮންޖެހުންބޮޑު މަހެކެވެ. މި ރޯދަމަހު ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ފިހާރަތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން، ތަނަވަސް އިފްތާރު ބުފޭތަކާއި އަގުބޮޑު ހަދިޔާތަކަށް ހަރަދުކޮށްގެން އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އިހްސާސް އުފެއްދުމަކީ ލަދުވެތި ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ބަޖެޓްތައް އާދައިގެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ހޭލައި ތިބެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ނަފްސާނީ އަސަރުތައް އަދި ރޯދައަށް ހުރުމަށް ކުރާ އަސަރުތައް ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރެއިން ވަރަށް ފަސޭހައިން ހަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެންދާތަން ފެނެއެވެ.

advertisement

އެކަމަކު މި މަހު ތިބާގެ ބަޖެޓުގައި ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ދިޔަ ނުދީ، އޭގެ ބަދަލުގައި މާތް މައްސަރުގެ އަސާސަށް ފޯކަސް ނުކުރަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
ސިމްޕްލިސިޓީ އަކީ ރަމަޟާން މަހު ރޫހާނީ ގޮތުން ގުޅިގެންދާ ކަމެކެވެ. އެ މުހިންމު އަސާސް ހަނދާން ކުރުމަކީ، ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނާ މެދު ހަމްދަރުދީވެ، ބަޖެޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. .

ރޯދަ އަށް ހޭދަކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ހަދާށެވެ:
ރަމަޟާން މަހަކީ ހާއްސަ ގޮތްތަކެއްގެ މަތިން ފާހަގަކުރާ މަހަކަށްވާތީ، ތިބާގެ ގަވާއިދުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ބަޖެޓަކީ ކޮންމެހެން ބަރަކާތްތެރި މަހަށް ނުވެދާނެކަން ވިސްނައިލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ފަދަ ތަރުކާރީ އާއި ފޭރާމާއި ހަދިޔާ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުން ހިމެނޭ އައިޓަމްކުރެވިފައިވާ ލިސްޓެއް ހަދައި، ދެން މި ތަކެއްޗަށް ހަފުތާއަކު ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާށެވެ. އެއްފަރާތްކުރަން ބޭނުންވާނެ މިންވަރުގެ ރިއަލިސްޓިކް އައިޑިއާއަކަށް އައުމަށް ޓަކައި ތިބާގެ ގޭބިސީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ހިމަނާށެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓަށް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުކުރާށެވެ:
އެންމެ ފަހު ވަގުތު ގަންނަ ތަކެއްޗަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ވެސް ދޫކޮށްލެވެން ނެތް އެއްޗަކަށް ވާތީ ރޯދަ ތަފާތު ވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު ކުރީބައިގައި މި ހަރަދުތައް ރާވާއިރު، އެ ހަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ރޯދަ ފަންޑުގެ އިތުރު 15 ޕަސަންޓް އެއްފަރާތް ކޮށްލާނީ މި ސަބަބާ ހެދި އެވެ.

ކުޑަ ސައިކޮލޮޖީއެއް ބޭނުން ކުރާށެވެ:
ތިބާގެ އާއިލާއަށް ބުނެދޭށެވެ. ޝެޑިއުލް ނުކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް މި 15 ޕަސަންޓް ފަންޑުން ނުކުންނާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަންޑަށް ފީނުމަކާ ނުލައި މަސް ނިމެންދެން އެ ފައިސާ އަށް ގޮތެއް ހޯދިއްޖެ ނަމަ، އެ މީހަކު އިހްތިޔާރު ކުރާ އިސްލާމިކް ޗެރިޓީއަކަށް މުޅި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރާނެ އެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސްޕްލިން ކުރުމުގެ ކުރިން ދެފަހަރު ވިސްނާނެއެވެ.

ޝޮޕިން ލިސްޓެއް ހަދާށެވެ:
ގަންނަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ރާވާ ނިމުމުން، ޝޮޕިން ލިސްޓެއް ލިޔެ، އޭގައި ހިފަހައްޓާށެވެ. ކުރީބައިގައި ކިލޯއެއްގެ ކާބޯތަކެތި ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ހަފްތާއަކު ކުޑަ މިންވަރަކަށް ތިބާގެ ތަރުކާރީ ގަނެލާށެވެ.24 ގަޑި އިރު ސުޕަމާކެޓުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ އިރު އަބަދުވެސް ހުސްވާ އެއްޗަކަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ރޯދަ ނުހިފާ ގަޑިތަކުގައި އޮންލައިންޝޮޕިން ހިޔާރު ކުރާށެވެ:
ސައިކޮލޮޖީ އެއް ފިޔަވަޅު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ކުރިން ތަރުކާރީ އާއި އިފްތާރު ކެއުން ތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ޝޮޕް ކޮށްލާށެވެ. އާންމުކޮށް ބަނޑުހައިވުމުން، ހާއްސަކޮށް ކާބޯތަކެތީގައި ގިނައިން ހޭދަކުރަނީ އެވެ. ހަމައެކަނި އޯވައޯޑަރު ކުރުމުން ދުރުހެލިވަނީއެއް ނޫނެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ބޭކާރު ވެގެން ދެއެވެ. ކުރީ ދުވަހު އިފްތާރު ޑެލިވަރީ އެއް ރާވާލުމަކީ ވެސް މީރު އިހްސާސް ތަކެއް ކުރުވާ ކަމެކެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓް އިފްތާރުލިމިޓް ކުރުން:
ކޮންމެ އަކަސް ރަނގަޅު އިފްތާރު ބުފޭއަކަށް ލޯބިކުރާއިރު ކޮންމެ ރެއަކު ބޭރަށް ކާން ދާހިތްނުވެއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ކެއުން ބުއިމުގެ މައުލޫމާތު ދަސްކުރަން މަޖުބޫރުވި އަހަރެކެވެ. އެހެންވީމަ ގޭތެރޭގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކު ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަފާތު ޑިޝްއެއް ކާން ހޯދައިގެން އެ އިލްމު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟. އަގުބޮޑު އިފްތާރުތަކަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމުގެ އިތުރުން އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ އާއިލީ ހަނދާންތައް ވެސް އުފެދޭނެ އެވެ.

މޯލެއްގައި ރޯދަ ވީއްނުލާށެވެ:
ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ރޯދަ ވީއްލަން ޕްލޭން ކުރާއިރު ކޮވިޑް-19ގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޝޮޕިން މޯލްތަކުގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ކުދި، މިނިވަން ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި އެކަން ކުރަން ރާވާށެވެ. ހަމައެކަނި މޯލް ތެރެއިން ހިނގާލަން ގޮސް އިފްތާރު ހަޖަމް ކުރަން ދިއުމަކީ ބަޖެޓް ނުކުރާ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް ހިތްހަމަޖައްސައިދެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ގުޑްވިލް ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ވޮލެޓްގައި ނަގުދު ފައިސާ އިން މަދު މިންވަރެއް ބަހައްޓާށެވެ:
ރަމަޟާން މަހަކީ ދީލަތިކަމުގެ މަހެއް ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ބޮޑެތި ނަގުދު ފައިސާ އެންމެންނަށް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުޑަ އިތުރު މިންވަރެއް، މިހާ ބޮޑަށް ލެނބިއްޖެނަމަ، ހަމަ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރަން ބޭނުންނަމަ، އޭގެ ބަދަލުގައި ތިބާގެ ދީނީ ވާޖިބުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރެއް ދީލަތިވުމަށް ދޭށެވެ.

ޑިސްކައުންޓް ހޯދަން ބަލާށެވެ:
ޔޫއޭއީގައި ރޯދަ މަހަކީ ރިބެޓް ސްޕެންޑް އަދި ރިވޯޑްސް ހޭދަކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު ވަގުތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ބޭންކް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ އޮފާތައް ހޯދާ، ފޭސްބުކް ގްރޫޕްތައް މެދުވެރިކޮށް ބްރައުޒްކޮށް، ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ތަކުން އެއްމޭޒެއްގެ ދަށުން މީލް އޯޑަރު ދޭތޯ ބަލާށެވެ. ހަމައެކަނި އެންމެ ޕާޗޭސްއަކަށް އާ ޑެލިވަރީ އެޕަކަށް ބަދަލުވުމަކީ ފައިސާ ރައްކާކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ހަރަދުކުރަން ހަނދާންކުރާށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އާ ކާރެއް ގެނައުމަކީ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ތިބާގެ ހަރަދުތައް ޓްރެކް ކުރާށެވެ:
ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ އެ ފައިނޭންސްތައް ހަމަ މަގުގައި ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވީމާ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހަރަދުތައް، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ޗެކް ކުރުމަކީ، ޕޮއިންޓެއް ކަމުގައި ހައްދަވާށެވެ. ބަޖެޓަށް ވުރެ މައްޗަށް ދިޔަނަމަ އަމިއްލަ ނަފްސު ބީޓް ނުކުރާށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުގައި އަނެއް ދުވަހު ތިބާގެ ޕްލޭންގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބުމަށް އަޒުމް ދޭށެވެ.

އިމޯޝަނަލް ޕޭއޯފް އަކީ ކޮބާ؟
މި ޕެންޑެމިކްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް މާއްދީ މުދާތަކުގެ މައްޗަށް ސިމްޕްލިސިޓީ އާއި އިމޯޝަނަލް ކަނެކްޝަންތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ދަސްކޮށްދީފި އެވެ. އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލާށެވެ. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އައިޓަމް ބޭނުންވޭތޯ؟ ރަހުމަތްތެރިޔާއަށް އިތުރު ޕާފިއުމްއެއް ބޭނުންވޭތަ؟ ތިބާގެ ގަންނަ ތަކެއްޗަށް އިމޯޝަނަލް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ދައުލަތްތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ ވިސްނާ، ރަމަޟާން މަހުގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް، އޭގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު ކަމެއް ކޮށްގެން، އީޖާބީ އިހުސާސެއް އުފެއްދިދާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނަން ވަގުތުގެ ބޭނުން ކުރާށެވެ. އެ ބޭންކް ބްރޭކިން ބިގް ބްރޭންޑް ޕާފިއުމްގެ ބަދަލުގައި، ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ނަމުގައި ޗެރިޓީއަށް ނުދޭންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އޭރުން ހަރަދު ކުޑަވެ ބްރައުނީ ޕޮއިންޓް ތައް ވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
2
0
0
0
0
0
0