އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިން އެކަކު އަނެކަކަށް ކުރާ ބުލީ ހުއްޓުވާނެ ގޮތް

28 މާޗް 2022 - 14:54

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ޖަދަލުކޮށް، ހަނގުރާމަކޮށް، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ވާދަކުރުމަކީ، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އަހުންނާއި އުހުތުންގެ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހަރެއްގައި މި އަހުލާގަކީ ބުލީކުރުން ކަމުގައި ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ތިބާގެ ގޭގައި އުޅޭ ކުދިންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމުގެ ވާދަވެރިކަމަށްވުރެ ބޮޑަށް ވާދަވެރިކަން ހިނގަމުންދާކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. މި އާޓިކަލްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ބުލީ ކުރުމުގެ ބައެއް ނިޝާންތައް މައްޗަށް ގޮސް، ގޭގައި އެކަން ތަހައްމަލު ކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދޭނެ އެވެ.

އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން ކުރާ ބުލީ އާއި އެއްބަނޑު މީހުން ނުކުރާ ބުލީ އަކީ ކޮބާ؟
ބައެއް ފަހަރު އާދައިގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމުގެ އަހުލާގާއި ބުލީ ކުރުމުގެ އަމަލުތައް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ލައިން ވަރަށް ރަނގަޅު ވެދާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތަކަށާއި މުއާމަލާތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބުލީ ކުރުމުގެ ބައެއް ހާދިސާތައް ވެސް ބެލެނިވެރިންނަށް ސިއްރުކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި ނުބަލާ ހުންނައިރު އެކަން ވެސް ހިނގާނެ ކަމަށެވެ.

advertisement
 • ބުލީ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ހުރި ވިސްނުމެއް
  އާދައިގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމުގެ ވާދަވެރިކަމަށް ބަލާއިރު، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހާ އަބަދުވެސް ގަސްތުކުރަނީ ނިކަމެތި އަދި ގެއްލުން ދެގޮތް ވުމަށް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، އެމީހުންގެ އަމަލުތަކާމެދު ހަމްދަރުދީވެ، ހިތާމަކުރާތަން ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ. ބުލީކުރާ މީހާ އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ގޯސްކަމެއް ނުފެންނާތީ، އިންޓަރވެންޝަން ލިބެންދެން އެކުދިންގެ އަހުލާގު ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
 • ބުލީ ކުރުމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ކަމެކެވެ.
  ބުލީ ކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭ އަހުލާގީ މިންގަނޑުތަކުން އެމީހުންނަށް ޕެޓާންތަކެއް ދެވިދާނެ އެވެ. އެއީ ގަވާއިދުން ވެސް ދިމާވެދާނެ އަދި ހަމަ ތީމްތަކެއް ވެސް އެކުލެވޭ ތީމަަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ބުލީ ކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވުމުގެ ސަބަބުން، އެއްފަހަރު ފިތުނައެއް އުފެދުމަށްވުރެ، މާ ބޮޑަށް ހިތްދަތިކަން ކުރިމަތިކުރުވައެވެ.
 • ބުލީ ކުރުމަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި އެއްވެސް ރިޒޮލިއުޝަނެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން.
  ބުލީ ކުރުމާ މެދު ޝައްކު ކުރެވޭ އިވެންޓަކަށް ފަހު، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮމެން ގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އާދައިގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ގުޅުންތަކުގެ ހޫނުކަމާއި ފިތުނަ އެދެމެދުގައި އުފެދިފައި ވެއެވެ. ދެބަސްވުމަށްފަހު، އާންމު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ދާނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކުގެ ކޮމްޕެނީއަށް އަރާމުކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބުލީ ކުރުމުގައި ހޫނުކަން ދުވަހަކު ވެސް އަމިއްލަ އަށް ފާޅުނުވެދާނެ އެވެ.
 • އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިން ބުލީ ކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ބާރުގެ ތަފާތު ކުރުން ހުންނަ ކަމެއް.
  ބުލީ ކުރުމުގެ ރިސާޗްގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބުލީން ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ފައުންޑާ ޑރ ޑޭން އޮލްވެއުސް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ދެ މީހުންނަކީ، ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް، ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބާރެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ބުލީ ކުރުމުގެ ހާލަތްތަކުގައި އަބަދުވެސް ބާރުގެ ނުތަނަވަސްކަން އޮންނަ އިރު، ބުލީ ކުރާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އާންމު ގޮތެއްގައި އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ސްޓްރަގްލް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.
 • ސިބްލިންގް ބުލީގެ އަސަރުތައް: އެކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ބުލީ ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް، ނަފްސާނީ ބަލީގެ ނުރައްކަލާއި، ޖިސްމާނީ ސިއްހީ ކަންބޮޑުވުންތައް، ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ކިބައިގައި އިތުރު ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލިޔެވިފައި ވެއެވެ.

ހާއްސަކޮށް ބުލީކުރާ ކުދިންނަށް ޑިޕްރެޝަން އާއި އެނޫންވެސް ނަފްސާނީ އަދި އަހުލާގީ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި، ބަނޑުގައި ރިއްސުމާއި، އެނދުއެނދުން ނެގުން، އަދި އެނޫންވެސް ނިދުމުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ ވަކި އަލާމާތްތަކެއް އިންސޮމްނިއާ ފަދަ އަލާމާތްތައް ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، ދުވަހަކުވެސް ބުލީ ކޮށްފައި ނުވާ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު، އޭގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވުމާއި، ހަރުދަނާކަން ކުޑަވުމާއި، ކަންބޮޑުވާ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި، އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެކަހެރިވުން ފަދަ އާންމު ސިފަތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޝަހުސިއްޔަތެއް ގެނުވާފައި ވެއެވެ.

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ބުލީ ކުރުމަކީ ވަކި ބައެއްގެ ތެރޭގައި ނާއުއްމީދުގެ އިހުސާސް އުފެދޭ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ޅަ އުމުރުގައި ވެސް، ތުއްތު ކުދިންނަށް ސަޕޯޓް ނުލިބޭ ކަން ނުވަތަ އެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ ނަމަ، ރަނގަޅު ނޫން ކޮޕިންގް މެކޭނިޒަމްތަކަށް ބަދަލުވެދާނެ އެވެ.

ސިބްލިންގް ބުލީ ކުރުން ހުއްޓުވަން ގޭގައި ސްޓްރެޓެޖީސް.

މި ބައިގައި، ގޭތެރޭގައި ބުލީކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ސްޓްރެޓެޖީތައް ދަސްވާނެއެވެ. ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ނުވަތަ ގޭތެރޭގެ އެއްވެސް ވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންގެ މެދުގައި ބުލީ ކުރުމުގެ އަމަލުތައް މޮނިޓަރކޮށް އެޑްރެސް ކުރުމުގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 • އިގްނޯ ނުކުރޭ – ނުފޫޒު ފޯރުވާ
  ދެ ދަރިންގެ މެދުގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ހަރުކަށި އަހުލާގެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެއީ ހަމައެކަނި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމުގެ ވާދަވެރިކަމެއް ކަމަށް ހީކޮށް، ހާއްސަކޮށް އެކަން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާނަމަ، އެއީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމުގެ ވާދަވެރިކަމެއް ކަމަށް ހީކޮށްލާށެވެ.

މި އަހުލާގު ޒަމާނާއެކު ދިމާނުވިޔަސް، ޖެހިލުންވުމާއި، ނަން ގޮވުމާއި، އެނޫންވެސް ކަމާ ގުޅުން ހުރި ޖިސްމާނީ އަދި އަނގަބަހުން ކުރެވޭ އަހުލާގަކީ ދުވަހަކުވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ އަމަލުތަކެއް ނޫނެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެކަން ސާފުކޮށް ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

 • ބެޓަރހެލްޕް މެދުވެރިކޮށް އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިންނާ ބުލީކުރުން ފަދަ ކަންކަމާ މުއާމަލާތްކުރުން.
  ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އޮންލައިން ތެރަޕީއަކީ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިނގާ އަރާރުންތައް ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ފައިދާހުރި މެތަޑަކަށް ވެދާނެއެވެ. ކޮގްނިޓިވް އެންޑް ބިހޭވިއަރަލް ޕްރެކްޓިސްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އެއް ދިރާސާއިން އެނގުނު ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭސްޑް ތެރަޕީއަކީ ކުދިންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޑިސްޓްރިބިއުޓިވް ބިހޭވިއާ މެނޭޖްކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންނަށް އެހީތެރިވެދޭއިރު ވަރަށް އެފެކްޓިވް ތެރަޕީއެކެވެ. މި ދިރާސާގައި އިންޓަރނެޓް ބޭސްޑް ތެރަޕީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތައް ބަޔާންކޮށްދީ، ހާއްސަކޮށް ޓްރެޑިޝަނަލް ކެއަރއާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ހިފެހެއްޓުންތައް ނައްތާލުމާއި، ފަރުވާގެ ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުރުމާއި، އެފަރުވާގެ ހަރުދަނާކަން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮންލައިން ތެރަޕީގެ ސަބަބުން ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފުރާވަރު އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ސީދާ ގޮތުން އެހީތެރިވެދީ، އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވެ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.
ރިއެކްޝަންސް
2
0
1
0
0
0
0