މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ސްކޫލްބަސް ތައާރަފްކުރެވޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟

31 މާޗް 2022 - 9:50

ވަޒީފާއަށް ދިޔުމުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު، ތިޔަކުދިން މަދަރުސާއަށް ދިޔުމުގެ މަގުމަތީގައި، ބޮޑެތި ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާތަން ފެނިދާނެ އެވެ. ބަސް ވަގުތީ ގޮތުން ތިބާގެ ދުވެލި މަޑުވެދާނެ ކަމަށް ހީވި ނަމަވެސް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ޕީއޭ އަކީ ހަގީގަތުގައި އެންމެންނަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެކެވެ.

އަދި ގިނަ ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންދާނަމަ ބެލެނިވެރިންވެސް އުފުލަންޖެހެނީ ބޮޑު ބުރައެކެވެ.

advertisement

ބަސްތަކުން ޓްރެފިކުގައި ޖެހުން ދަށްކޮށްދޭ: ތިބާގެ ގެއާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ އެލިމެންޓަރީ ސްކޫލަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 500 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ހިދުމަތްދޭ ސްކޫލެއް ކަމަށް ހީކުރާށެވެ. ވަށައިގެން ވާ މަގުތަކުން ހެނދުނު 8:00 ޖަހާއިރު ކިހިނެއްވާނެ ކަމަށް ތަސައްވުރު ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެތައް ސަތޭކަ ބެލެނިވެރިންނެއް ވަކިވަކިން އެތަނަށް ދުއްވައިފި ނަމަ، އެންމެން ވެސް ސްކޫލަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދަރިން ބާލަން ހެއްޔެވެ؟ ހަގީގަތުގައި ކޮންމެ ސްކޫލް ބަސް ތަކަކުން އެވްރެޖްކޮށް 36 ކާރު މަގުތަކުން ބޭރުކޮށްލައެވެ.

ބަސްތަކުން ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރޭ: ސްކޫލް ބަސް ރައިޑާޝިޕުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުން ބޭރުކުރަނީ ކިތައް ކާރުތޯ ހިސާބު ކުރާއިރު، މިއީ 50 ސްޓޭޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ ސްޓޭޓަކަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެއް ބިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ ގިނަ ސީއޯ2 ބޭރުކުރާ މިންވަރުގެ އަދަދެކެވެ. އެއީ ޒަމާނާއެކު ތިމާވެއްޓަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާ ކަމެކެވެ.

ބަސްތަކުން ސްކޫލަށް އެންމެންނަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭ: ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެމީހެއްގެ ސްކޫލަށް ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި ދެވޭ ދުރުމިނުގައި ކާރެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ މީހަކަށް ނުވުމުން، ބަސް ދަތުރުކުރުމުގެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެމީހަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ލިބުމަކީ، ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސްކޫލް ބަސްތަކަކީ، ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ބަސްތަކެކެވެ.

ބަސްތަކަކީ ރައްކާތެރި ބަސްތަކެއް:ސްކޫލް ބަސްތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. އެމީހުންގެ ޕެރިފެރަލް ވިޝަންގައި ވެސް އެހެން ޑްރައިވަރުންނަށް އެމީހުންގެ ކުލަ ވަރަށް ފަސޭހައިން ފެނެ އެވެ. ވެހިކަލްގެ ދެފަރާތުގައި ފަސިންޖަރުން ގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބާރުބޮޑުވެ، ހައި ސީޓް ބެކް އިން ވެސް އިމްޕެކްޓެއް ގެ ތެރޭގައި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ސްކޫލަށް ދުއްވައިފިނަމަ ދަރިން ރައްކާތެރި ކަމަށް ދެކޭ ބެލެނިވެރިން މިކަމަށް ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ. ބެލެނިވެރިން ދުއްވައިގަންނަ ވަރަށް ވުރެ ދަރިވަރުން ސަލާމަތުން ސްކޫލަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ގާތްގަނޑަކަށް 20 ގުނަ އިތުރެވެ. ޒުވާން ޑްރައިވަރުންނަށް، މި ތަފާސް ހިސާބު 50 ގުނަ އަށް އިތުރުވެގެންދެ އެވެ.

ސްކޫލް ބަސް ރައިޑަރޝިޕްގެ ފައިދާ އެންމެންނަށް ކުރެ އެވެ. ދެން ފަހަރަކުން ވަޒީފާއަށް ދާ މަގުމަތީގައި ބަސް ފެންނަ އިރު، އޭގެ ފައިދާ އެންމެންނަށް ކުރާ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް ހަނދާން ކުރާށެވެ.

އެހެން ކަމުން ރާއްޖޭގައިވެސް މިފަދަ ބަހުގެ ހިދުމަތްދޭނަމަ ސްކޫލަށް ދާ ކުދިންނަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބުގެންދާނެ އެވެ. އަދި ގިނަ ރައްޓެހިންވެސް ލިބިގެންދާނެ އެވެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0