ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ 6 ސަބަބު!

31 މާޗް 2022 - 13:01

ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޕްލޭންގައި އާ ޗެޕްޓަރެއް ފަށައިގެން އުޅޭ ގިނަ ކްލަޔަންޓުންނަށް، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޕްރޮޓީން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމަކީ، މުޅި ސިއްހަތާއި، މެޓަބޮލިޒަމް، އަދި ދިރުން ތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރާ ޝެޑިއުލްތަކަށް ނުހަނު ފަސޭހަކަން ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ.

ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރު ބޭނުން ކުރަންވީ ކީއްވެ؟
ވީގަން ނުވަތަ ވެޖިޓޭރިއަން ލައިފްސްޓައިލަށް އަމަލު ނުކުރި ނަމަވެސް، ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރު ތިބާގެ ރޫޓީންގައި ހިމެނުމުން އަދިވެސް ފައިދާ ވެދާނެ އެވެ.

advertisement
 • ރޮޓޭޓް ކުރާ ޕްރޮޓީން އަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.
  ހަޖަމް ކުރުމާއި ހަކުރު ބަލީގެ މައުޟޫއަކީ ސިއްހީ އަދި ނިއުޓްރިޝަން ސާކަލްތަކުގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން އިތުރުވަމުން އަންނަ މައުޟޫއެކެވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކަށްޓަކައި ހަޖަމުކުރުމަކީ އެންމެ އެކަށޭނަ ސިއްހަތަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ހަޖަމް ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރުމަށް ރަނގަޅު ސިއްހަތާއި ކެއުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ އެތައް ސަޕްލިމެންޓެއް ހުންނައިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް އާދައަކީ ޕްރޮޓީންތައް ރޮޓޭޓް ކުރުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ހަމަ އެ ބާވަތުގެ ޕްރޮޓީން ނުކެއުމަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އެއީ ކާބޯތަކެތިން ނުވަތަ ސަޕްލިމެންޓް ފޯމްތަކުން ވިޔަސް، މަހުން މަހަށް އަދި ދުވާލު ގަޑީގައި ވެސް ނުކެއުމެވެ.

 • އެއީ ޑެއިރީ ފްރީ އޮޕްޝަނެކެވެ.
  ގެރި ޑެއިރީ އަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ސެންސިޓިވިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމު އެއް ސެންސިޓިވިޓީ ކަމަށްވާއިރު، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޑެއިރީ ފްރީ ކެއުމުގެ ޓްރެންޑް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ޑެއިރީ އަކީ ހަށިގަނޑަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ ނުރަނގަޅު އެއްޗެއްތޯ ކަނޑައެޅުމަކީ އަމިއްލަ ކަމެއް ކަމަށާއި ކެއުމުގައި ތިބާގެ ރިއެކްޝަން، އިންފްލެމޭޝަން، އަދި އަލާމާތްތައް ތަޖްރިބާކޮށް ނޯޓިސް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޑެއިރީ ފްރީ ކޮށް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ނަމަ، ތިބާއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރު މުއްދަތުގެ އެލިމިނޭޝަން ޑައިޓެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ.
 • ބްލޯޓުވުން ކުޑަކޮށްދޭ:
  ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ ބައެއް މީހުން ފުރަތަމަ ކޮޅު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޓީން ޕައުޑާއެއް އެމީހުންގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނުމުން ބްލޯޓިން ނުވަތަ ނުތަނަވަސްކަން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެވެ. ޕްރޮޓީން އަމިއްލައަށް ވެސް މައްސަލައަކީ އެއީ ކަމަށް ހީކުރުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ އެކަން އޮންނަނީ އެހެނެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެމީހުންގެ ހަޖަމުކުރާ އެންޒައިމްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހުރިނަމަ އަދި ކާބޯތަކެތި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ބްރޭކް ޑައުންވެ އެވެ.

މިފަދަ ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި އެއީ ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރުގެ ބާވަތް (ނުވަތަ ކޮލިޓީ)ގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމާވެދާނެތީ އެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް ސޯޔާ ބޭސްޑް ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކްލަޔަންޓުންނާ އެކު މިކަން ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ހިނގާތަން ފެންނަމުންދެ އެވެ. މިއީ އާންމު ކާނާގެ ސެންސިޓިވިޓީ އާއި އެލާޖިކް އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އެމީހުންގެ އަލާމާތްތައް ހައްލުވަނީ ސޯޔާ ޕްރޮޓީން އައިސޮލޭޓްވާ ސަޕްލިމެންޓްތަކުން ދުރުވެ، އިންފްލެމޭޓަރީ މަދުވެދާނެ އެހެން އޮޕްޝަންތަކަށް ބަދަލުވުމުންނެވެ.

 • އެއީ އެހެން ޕްރޮޓީން ޕައުޑާ އޮޕްޝަންތަކަށް ވެސް މިފަދަ ފައިދާތައް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ:
  ބައެއް ފާޑުކިޔުންތެރިން ގަބޫލް ކުރާ ގޮތުގައި ގަސްގަހާގެހީގެ ޕްރޮޓީންތަކަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ޖަނަވާރުގެ ޕްރޮޓީންތަކަށް ވުރެ ހަޖަމުކުރެވޭ މިންވަރު މަދު ޕްރޮޓީންތަކަކަށް ވާތީ، ގަސްގަހާގެހީގެ ޕްރޮޓީންތައް ސަޕްލިމެންޓް ކުރުން މާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ނިއުޓްރިއެންޓްތަކުގެ ހަޖަމްކުރުމާއި ދަށް ބަޔޯއެބިލިޓީ (އޭކޭއޭ، އެބްޒޯބްބިލިޓީ) އާ މެދު ކުރެވޭ އިހުސާސްތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނަމަވެސް، ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޕްލާންޓް ޕްރޮޓީން ސަޕްލިމެންޓޭޝަން ގެ ސަބަބުން އަދިވެސް ހައިރާންކުރުވަނިވި ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދެއެވެ.

ޕިއާ ޕްރޮޓީން އާއި ވީ ޕްރޮޓީން އާއި އަޅާ ބަލާއިރު، ޕިއާ ޕްރޮޓީން ސަޕްލިމެންޓޭޝަން އިން ދައްކާ ގޮތުގައި، ޓްރެއިން ވަރުގަދަ ކުރާ މީހުންގެ ގައިގައި ވައި ޕްރޮޓީން ސަޕްލިމެންޓޭޝަން ގެ ގޮތުގައި، ހަށިގަނޑުގެ މަސްތަކުގެ ތޮށިގަނޑުގައި ވެސް މިފަދަ އިތުރުތަކެއް ހުރެއެވެ. 15 ފިރިހެނުންގެ ކުޑަ ޓްރަޔަލްއެއްގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި ޕިއާ ޕްރޮޓީން އައިސޮލޭޓް ނުވަތަ ވީޕްރޮޓީން އައިސޮލޭޓް ކޮށްގެން ބޭނުން ކުރުމުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކެލޮރީ އިންޓޭކް ކުރުމާއި، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކެލޮރީ އަންދާ މިންވަރު ފަދަ ރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ.

 • ބައެއް ރެސިޕީތަކުގައި ރަނގަޅަށް ޕާފޯމް ކުރޭ:
  ހަމައެކަނި ޝޭކްތަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބޭރުން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރު ބޭނުން ކުރާނެ ވަރަށް ގިނަ ޖީނިއަސް ގޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ކޮލަޖަން، ވޭ، ނުވަތަ ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރު އެހެން ރެސިޕީއެއްގައި ހިމަނާފައިހުރި ރި ކޮލަޖަން، ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރު ބަދަލުކުރަން ރެސިޕީއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އުނދަގޫ މަގުދަސްވީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

ޕްލާންޓް ބޭސްޑް ޕްރޮޓީން އާންމު ގޮތެއްގައި މާ ބޮޑަށް ހިކި، އަދި ވައި ނުވަތަ ކޮލަޖަން ޕްރޮޓީންއަށްވުރެ ރަނގަޅު ލިކުއިޑްތައް އެބްޒޯބް ކުރާތީ، ޕްރޮޓީން އިން މުއްސަނދިވެފައިވާ ބައެއް ރެސިޕީތައް ބަރޯސާވަނީ ވީގަން ޕްރޮޓީންގެ ޕްރޮޕަޓީސްތަކަށް ރަނގަޅަށް ނުކުތުމަށް ކަމަށް ވާތީ އެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ހަރު ކޮންސިސްޓެންސީ އެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޕިއާ ޕްރޮޓީން ބްލެންޑްސް (ރައިސް ޕްރޮޓީން، ޗިއާ ޕްރޮޓީން، ނުވަތަ ކްލޮރެލާ ޕްރޮޓީން އާ ބްލެންޑްސް ބްލެންޑްކޮށްފައި) އެކުވެގެން ދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު، އެހެންވެ އެ ތަކެއްޗަކީ އެހެން ޕްލާންޓް ބޭސްޑް އޮޕްޝަންތަކެއް ކަމަށްވާ ހެމްޕް ޕްރޮޓީން ފަދަ ޗޯކީގެ ރަހަ ނުހުންނަ ތަކެއްޗެވެ.

 • ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރެއް އިހްތިޔާރުކުރުން:
  ގިނަ ސަޕްލިމެންޓްތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ބާޒާރުގައި ޕްލާންޓް ބޭސްޑް ޕްރޮޓީން އޮޕްޝަންގެ ހުރިހާ އޮޕްޝަންތަކަކީ ވެސް އިންގްރީޑިއަންޓްސް އާއި ސޯސިންގެ ގޮތުން ހަމަހަމަ އަށް ނުއުފެއްދޭ އޮޕްޝަންތަކެއް ކަން އެއީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ހަށިގަނޑުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ 21 އެމިނޯ އެސިޑް ނުވަތަ ޕްރޮޓީން ބިލްޑިން ބްލޮކްސް ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ އެމިނޯ އެސިޑް އަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންތެރި އެމިނޯ އެސިޑް ތަކެކެވެ. މާނައަކީ ތިބާގެ ހަށިގަނޑަށް އެ އެސިޑްތައް ނުހެއްދޭނެ އެވެ. އަދި އެ އެސިޑްތައް ހޯދަން ޖެހޭނީ ޑައިޓް ނުވަތަ ސަޕްލިމެންޓޭޝަން ގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.
ވީގަން ޕްރޮޓީން އަށް ނަފްރަތު ކުރާ މީހުން ބައެއް ފަހަރު ކިޔައިދޭނެ ވީގަން ޕްރޮޓީންގައި ވައި ޕްރޮޓީން ނުވަތަ އެގް ޕްރޮޓީންއާ އަޅާބަލާއިރު ހެވީ މެޓަލްގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ތެދަކަށް ވާއިރު، މި މައުލޫމާތުތައް ކޮންޓެކްސްޓްގައި ނެގުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ހެވީ މެޓަލްސް ގުދުރަތީ ގޮތުން ތިމާވެށީގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައި ހުންނަ އިރު، ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެނުގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި، އަދި އުފައްދާ ތަކެތި (ބިމުގައި ހުންނަ ގަސްގަހާގެހިން) ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތަކެއްޗަށް ހުށަހެޅޭގޮތް ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ނޭވާލުން، ހައިޑްރޭޓްވުން، ނުވަތަ ތަރުކާރީ ކެއުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރުތަކަކީ ގަސްގަހާގެހިން އުފައްދާ ޕައުޑަރުތަކަކަށް ވާތީ، ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދޭ ބައެއް ހެވީ މެޓަލް އެކްސްޕޯޝާ އަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލަފާކުރެވިދާނެ ޕައުޑަރުތަކެކެވެ.

ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރު ބޭނުން ކުރުމުން ކެއުމުގެ ސްޓައިލަށް އިސްކަން ދިން ނަމަވެސް، ވީގަން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރު ބޭނުން ކުރުމަކީ ތިބާގެ ނިއުޓްރިޝަން ޕްލޭނަށް ފަސޭހަ އަދި ވަކި ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ.

ގަވާއިދުން ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ސަޕްލިމެންޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓެއް ފަދައިން، ލޭބަލްގައި ހުންނަ އެއްޗަކީ އަސްލު ކޮންޓެއިނަރުގައި ހުންނަ އެއްޗެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ކޮލިޓީ އަށް އިސްކަންދީ، އެހެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވުރެ މަތިން ސޯސިން ހަދައިގެން ފުރަތަމަ ފަށާށެވެ.

އެތަނުން ޕްލާންޓް ބޭސްޑް ޕްރޮޓީން ސަޕްލިމެންޓް އޮޕްޝަންތައް އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ހަމައެކަނި އެސެންޝަލް ނުވަ އެމިނޯ އެސިޑްގެ މުއްސަނދި ސޯސްއެއް ނޫން، އެއީ އެލަރޖިކް އަދި ސޯޔާ ފްރީ، އަދި ގުދުރަތީ ގޮތުން މީރު އަދި މީރު އެއްޗެއް އަދި އެއީ ވަރަށް ރަހަ މީރު އެއްޗެކެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
1
0
1
0
0