ބައެއް މީހުން އެހެން މީހުންނަށްވުރެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވަނީ ކީއްވެ؟

19 އެޕްރީލް 2022 - 12:13

ކޮން އުއްމީދެއްހެއްޔެވެ؟ އުއްމީދީ ކަން މާނަކުރަނީ ކިހިނެއް؟ އުއްމީދީ މީހަކަށް ވުމުގެ މާނައަކީ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ކުރިމަތީގައި ވެސް ކަމެއް ކުރަން ގަދަ އަޅާ އެދުންވެރިކަމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، އުއްމީދީ މީހަކަށް ވުމުގެ މާނައަކީ، ކޮންމެ ފަދަ ހަރަދެއް ކުރަން ދިޔަ ނަމަވެސް، ކަމެއް ހޯދުމުގެ ފުން އަޒުމަކަށް ވެގެން ދާ ކަމެވެ. އުއްމީދީ މީހަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމުން ހީވަނީ ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެވެސް ކަމަކާ މެދު އަހަރެމެން އެންމެން ވެސް އުއްމީދީ ހެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންގެ އުއްމީދަކީ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ބޮޑު އުއްމީދެކެވެ. އެއީ ކީއްވެ؟

އުއްމީދީ މީހުން:
އެދުންވެރިކަން ގިނަފަހަރަށް ބޭނުންކުރެވެނީ އުއްމީދީ ވުމަށް އެހެން ބަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް އުއްމީދެއް ނަމަ، “އެދުން” އެއީ އުއްމީދީ އެއްޗަކަށް ވުމުގެ އެއް ބަޔަކީ “އެދުން” އެވެ. ނަމަވެސް އެދުންވެރިކަމާއި އުއްމީދީ ވުމަކީ ތަފާތު ދެ ކޮންސެޕްޓެކެވެ. މީހެއްގެ އުއްމީދެއް އޮތް ނަމަ އޭގެ މާނައަކީ އާ ކާރެއް ލިބުން ނުވަތަ ޝަރަފުވެރި ކޮލެޖަކަށް ދިއުން ފަދަ ވަރަށް ހާއްސަ އަމާޒަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވުމަކީ ޕާސަނަލިޓީ އެޓްރެކްޓެއް ފަދައިން، މީހަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ބަދަލުގައި އެމީހެއްގެ އަތުގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ.

advertisement

ބައެއް މީހުން އެއް އެމްބިޝަނަށްވުރެ ގިނަ އެމްބިޝަން ހުންނަނީ ކީއްވެ؟

އެއް ބައަކު އަނެއް ބައަކު މާ އުއްމީދީ މީހަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ވެދާނެ ސަބަބުތައް ގިނައެވެ. އެއް ކަމަކަށް، އެއީ އުފަންވުމުގެ ތަރުތީބު ގެ ގޮތުން އާއިލާގައި މީހާ ރޭންކް ކުރާ ތަނެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާ އަކީ އަބަދުވެސް ބޮޑެތި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނާ ވާދަކޮށް އުޅޭ ކުއްޖެއްކަން އިހްސާސް ކުރެވޭތީ އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާ އަކީ މާ އުއްމީދީ މީހަކަށް ވާން ޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިންނަކީ މިހާރުވެސް އުއްމީދީ ބައެއް ނަމަ، މިއީ އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކޮށް، ކުއްޖާ އެކަހެރިވެ، އުއްމީދީ މީހަކަށް ވުރެ ދަށް މީހަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

ރައްޓެހިންނަށް ވެސް ހަމަ އެގޮތެވެ. އެއް ރަހުމަތްތެރިޔަކު އަނެއް ރަހުމަތްތެރިއަކާ އަބަދު ވާދަކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ނަމަ، އެ ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ވުރެ ބޮޑު، ހަލުވި، އަދި ވަރުގަދަ ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ވުމަށް ވުރެ، އެ ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ވުރެ މާ މައްޗަށް އަދި މާ ބާރުގަދަ ވާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އެއް ރަހުމަތްތެރިއަކީ އަނެއް ރަހުމަތްތެރިޔާއަށް ވުރެ ސްމާޓް އަދި އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ގްރޭޑްތައް ހޯދާ މީހެއް ނަމަ، އަނެއް ރަހުމަތްތެރިޔާ މުޅި ރޭ ތިބޭނީ ރަހުމަތްތެރިޔާއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑްތައް ހޯދާ ށެވެ.

ބައެއް މީހުން މާ ބޮޑަށް އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެގެން ދަނީ ފުން ކޮށް އިށީނދެގެން އިން ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެމީހުންނަށް އަބަދު އިހުސާސް ކުރެވެނީ، އެކުދިން ރަނގަޅުވާން ޖެހޭނެކަމާއި، ރަނގަޅުވާން ޖެހޭނެކަމާއި، އެކުދިން ބޮޑެތިވެ، ރަނގަޅުވާން ޖެހޭނެކަން، އެކުދިންނަށް ދުއްތުރާކުރާކަން ދަންނަން ވާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބައެއް ނާމާން މީހުން އެކަހެރިވެ، މުޅިން ދިރިއުޅުން ދޫކޮށްލާ ހިސާބަށް ދާއިރު، މިއީވެސް ރިވާސްގައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

އުއްމީދީ މީހަކަށް ވުމަކީ އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

އާއްމުގޮތެއްގައި، އުއްމީދީ މީހަކަށްވުމަކީ، ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އެއީ ބޮޑެތި އަދި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާރުއަޅައިދޭ ދުއްތުރާއެއް، އެއީ ގައިންގަޔަށް އަރާ އެއްޗަކަށްވެސް ވެދާނެ އެވެ. ތިބާގެ ރަހުމަތްތެރިންނާއި އާއިލާގެ މީހުން ތިބާ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކޮށް ބޮޑެތި ނަތީޖާތައް ހާސިލުކޮށް އަދި ތިބާގެ މަގުގައި ހުރަސްއެޅިދާނެ އެއްވެސް ހުރަހެއް ގެސަބަބުން ތިބާއަށް ހުރަސް ނޭޅިގެންދާތަން ފެނިއްޖެނަމަ އެފަދަ ނަތީޖާއެއް ހާސިލުކުރުމުގެ އުންމީދުގައި އެ އަމަލު ނަމޫނާކުރަން ފަށާފާނެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ކަންކަން ޑައުންހިލްއަށް ދާ ތަނެއްގައި، އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެގެން، އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށްގެންނެވެ. މާނައަކީ މީހަކު މިހާ ބޮޑަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ އެހެން މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށްވުރެ އަމިއްލަ ބޭނުންތައް އިސްކުރުމުންނެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0