ނިދުމުގެ ކުރިން ކާންވީ ނުވަ ބާވަތުގެ ކާނާ

25 އެޕްރީލް 2022 - 15:56

ރަނގަޅަށް ނިދި ލިބުމަކީ ތިބާގެ މުޅި ސިއްހަތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބައެއް ކަހަލަ ދާއިމީ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެ، ސިކުނޑި ދުޅަހެޔޮކޮށް ބަހައްޓައި، އިމިއުން ސިސްޓަމް އިތުރުކޮށްދެއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް 7 ގަޑިއިރާއި 9 ގަޑިއިރާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެއް މެދުނުކެނޑި ނިދުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނިދި ހޯދުމަށް ސްޓަރަގްލް ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

advertisement

ބައެއް ކާބޯތަކެއްޗާއި ބުއިންތަކުގައި ސްލީޕް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޕަޓީސް ހުރުމުން، ރަނގަޅު ނިދި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކެއުމަށް ބަދަލު ގެނައުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނިދުމުގެ ކޮލިޓީ މަތިކުރުމަށް ނިދުމުގެ ކުރިން އެންމެ ރަނގަޅު 9 ކާނާ އާއި ބުއިންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 • އަލްމަންޑްސް
  އާމަންޑްސް އަކީ ސިއްހީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ޓްރީ ނަޓްގެ ބާވަތެކެވެ.

އެއީ ވަރަށް ގިނަ ނިއުޓްރިއެންޓްސްގެ ވަރަށް މޮޅު ސޯސްއެކެވެ. ޑްރައި ރޯސްޓެޑް ނަޓްސްގެ 1 އައުންސް (28 ގްރާމް) ގައި ފޮސްފަރަސް އަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި މީހުންގެ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ 18% އަދި ރައިބޯފްލެވިން އަށް 23% ހިމެނޭތީ އެވެ.

އެއް ދިރާސާއެއްގައި ބަލާފައިވަނީ އާމަންޑް އެކްސްޓްރެކްޓްގެ 400 މިލިގްރާމް (މިލިގްރާމް) ގެ ރާމާމަކުނުތަކަށް ކާންދިނުމުން ކުރާ އަސަރުތަކެވެ. އާމަންޑް އެކްސްޓްރެކްޓް (16) ނުކައި، ރާމާމަކުނުތައް ނިދާފައި ތިބޭ ވަރަށްވުރެ ދިގުކޮށް އަދި މާ ފުންކޮށް ނިދާފައި ހުރިކަން އެހޯދުންތަކުން ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

އާމަންޑްސްގެ ނިދުމާއި ގުޅުން ހުރި ޕޮޓެންޝިއަލް އިފެކްޓްސްތަކަކީ އުންމީދީ އަސަރުތަކެއް ނަމަވެސް އިންސާނުންގެ ދިރާސާތައް މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަން ބޭނުންވެ އެވެ.

 • ޓާކީ
  ޓާކީ އަކީ މީރު އަދި ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ.

އެއީ ޕްރޮޓީން ގިނަ، ރޯސްޓެޑް ޓާކީއިން ކޮންމެ އައުންސްއަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 8 ގްރާމްޕްރޮޓީން (28 ގްރާމް) ފޯރުކޮށްދޭ ތީރެކެވެ. ޕްރޮޓީން އަކީ ތިބާގެ މަސްތައް ވަރުގަދަކޮށް ބެހެއްޓުމަށާއި ބަނޑުހައިކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ.

 • ކެމޮމައިލް ޓީ
  ކެމޮމައިލް ޓީ އަކީ ސިއްހަތަށް ތަފާތު ފައިދާތައް ލިއްބައިދޭ މަޝްހޫރު ހާބަލް ޓީ އެކެވެ.

އެއީ އޭގެ ފްލޭވާތަކަށް މަޝްހޫރު އެއްޗެކެވެ. ފްލޭވޮނެސް އަކީ ކެންސަރާއި ހިތުގެ ބަލިތައް ފަދަ ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް މަގުފަހިވާ އިންފްލެމޭޝަން ދަށްކޮށްދޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުގެ ކްލާހެކެވެ.

 • ކިވީ
  ކިވީއަކީ ކެލޮރީ މަދު އަދި ވަރަށް ފައިދާހުރި މޭވާއެކެވެ.

އެއް މޭވާގައި ވިޓަމިން ސީ އަށް ބޭނުންވާ ޑީވީގެ 71% ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަމައެކަނި 42 ކެލޮރީއާއި ގިނަ އަދަދަކަށް ނިއުޓްރިއެންޓްސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެއީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންވާ ވިޓަމިން ކޭގެ 23 ޕަސެންޓާއި 31 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ވިޓަމިން ކޭ ލިއްބައިދޭ މާއްދާއެކެވެ.

 • ޓާޓް ޗެރީ ޖޫސް
  ޓާރޓް ޗެރީ ޖޫހަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ބައެއް ފައިދާހުރި ޖޫސެކެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، މެގްނީޒިއަމް އާއި ފޮސްފަރަސް ފަދަ މުހިންމު ބައެއް ނިއުޓްރިއެންޓްސްގެ އާދައިގެ މިންވަރެއް ލިއްބައިދެ އެވެ. އެއީ ޕޮޓޭސިއަމް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ސޯސްއެކެވެ.

 • ފެޓީ ފިޝް
  ސަލްމޮން، ޓޫނާ، ޓްރޮޓް، އަދި މެކަރެލް ފަދަ ފެޓީ ފިޝްތަކަކީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ދުޅަހެޔޮ ކޮށް ހުންނަ މަސްތަކެކެވެ. އެމީހުންނަށް އެންމެ ހާއްސަ އެއްޗަކީ އެމީހުންގެ އާދަޔާ ހިލާފު ވިޓަމިން ޑީ އެވެ.

މިސާލަކަށް ސޮކީ ސޭމަން ގެ 3 އައުންސް (85 ގްރާމް) ސާރވިންގ ގައި 570 އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިޓް (އައިޔޫ) ވިޓަމިން ޑީ ހުރެއެވެ. އެއީ ތިބާގެ ޑީވީގެ 71% އެވެ. ފާމްޑް ރެއިންބޯ ޓްރޮޓްގެ މިފަދަ ސާރވިންގ އެއްގައި ތިބާގެ ޑީވީގެ 81% ހިމެނެއެވެ.

 • ވޯލްނަޓް
  ވޯލްނަޓް އަކީ ޓްރީ ނަޓްގެ މަގުބޫލު ބާވަތެކެވެ.

އެއީ 1 އައުންސް (28 ގްރާމް) ގެ ސާރވިންގ އެއްގައި 1.9 ގްރާމް ގެ ފައިބަރުގެ އިތުރުން 19 ވިޓަމިން އާއި މިނަރަލްސް ގެ އިތުރުން 19 އަށް ވުރެ ގިނަ ވިޓަމިންސް އާއި މިނަރަލްސް ފޯރުކޮށްދޭ ވަރަށް ގިނަ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ވޯލްނަޓް އަކީ މެގްނީޒިއަމް، ފޮސްފަރަސް، މެންގަނީޒް، އަދި ކޮޕަރ އިން ވަރަށް ގިނައިން ލިބޭ މޭވާ އެކެވެ.

 • ޕެޝަންފްލާވަރ ޓީ
  ޕެޝަންފްލާވަރ ޓީ އަކީ ސިއްހީ ގިނަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އެހެން ހާބަލް ޓީ އެކެވެ.

އެއީ ފްލޭވޮނޮއިޑް އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުގެ މުއްސަނދި ބާވަތެކެވެ. ފްލެވޮނޮއިޑް އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތައް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ އިންފްލެމޭޝަން ދަށްކޮށްދީ، އިމިއުން ހެލްތު ވަރުގަދަކޮށްދީ، ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގައި އަދާކުރާ ދައުރުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 • ވައިޓް ރައިސް
  ވައިޓް ރައިސް އަކީ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ކާޑުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ކައި އުޅޭ ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ.

ހުދު ކުލައާއި ބްރައުން ރައިސްގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ ހުދު ރައިސްގައި އޭގެ ބްރޭން އާއި ޖަރާސީމު ފިލުވާލާފައި ހުންނަ ތީމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފައިބަރު، ނިއުޓްރިއެންޓްސް، އަދި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުގައި ދަށްކޮށްލައެވެ.

ނިދުމަށް ބާރުއަޅާ އެހެނިހެން ކާނާއާއި ބުއިންތައް:

އެހެން ބައެއް ކާނާ އާއި ބުއިންތަކުގައި ސްލީޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ޕްރޮޕަޓީތައް ހުރެ އެވެ. މިސާލަކަށް ޓްރައިޕްޓޮފޭން ފަދަ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ގިނަ އަދަދަކަށް އޭގައި އެކުލެވިގެން ވެދާނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ނިދުމަށް އެމީހުންގެ ވަކި ވަކި އަސަރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މާ ބޮޑު ދިރާސާއެއް ނެތެވެ.

ޑެއިރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް: ޑެއިރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް، މިސާލަކަށް ކިރު، ކޮޓެޖް ޗީޒް، އަދި ޕްލެއިން ޔޯގަޓް ފަދަ ޑެއިރީ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ޓްރައިޕްޓޮފޭން ގެ މަޝްހޫރު ބާވަތްތަކެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ގައިގައި، ހާއްސަކޮށް ލައިޓް އެކްސަސައިޒް ކުރާއިރު، ކިރު ގެ ސަބަބުން ނިދި ރަނގަޅުވާކަމަށް ވަނީ ދައްކާފަ އެވެ.

ދޮންކެޔޮ: ބަނާނާ ޕީލްސްގައި ޓްރައިޕްޓޮފޭން އެކުލެވިގެންވާއިރު މޭވާއަކީ ހަމަ އެކަނި މެގްނީޒިއަމްގެ އާދައިގެ ބާވަތެކެވެ. މި ދެ ޕްރޮޕަޓީއަކީ ވެސް ރަނގަޅު ރޭގަނޑުގެ ނިދި ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ދެ ޕްރޮޕަޓީ އެއް.

އޯޓްމީލް: ރައިސް އާއި އެއްފަދައިން އޯޓްމީލް އަކީ ވެސް ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ފައިބަރު ހުންނަ ކާބްސް ގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އެނދުގެ ކުރިން ކެއުމުން ނިދި ނައުމަށް ބާރު ލިބޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޯޓްސް އަކީ މެލަޓޮނިންގެ މަޝްހޫރު މަސްދަރެކެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި، ނިދުމަށް ބާރުއެޅުމުގައި ކާބޯތަކެއްޗާއި ބުއިންތަކުގައި އަދާކުރާ ވަކި ދައުރެއް ނިންމާލުމަށް އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރަން ޖެހޭ އިރު، އޭގެ އެނގިފައިވާ އަސަރުތަކަކީ ވަރަށް އުންމީދީ އަސަރުތަކެކެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0