ދަރިފުޅު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭތަ؟ ހަދަންވީ މިހެން

26 އެޕްރީލް 2022 - 14:55

ކަޓުވުން — ރޭޒަރުބްލޭޑް، ވަޅި، ނުވަތަ ކަސްތޫރީ ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި މާކްސް، ކަޓް، ނުވަތަ ސްކްރެޗް ހެދުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލިބޭ އަނިޔާއެއްގެ ވައްތަރެކެވެ.

ގަސްދުގައި އެއްވެސް މީހަކު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ދޭނީ ކީއްވެގެންކަން ވިސްނައިގަންނަން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ. އަމިއްލަ ތުއްތު ދަރިފުޅު އެކަން ކުރާކަން އެނގުމުން ތިބާއަށް ޝޮކާއި މާޔޫސްކަން އިހްސާސް ކުރެވި، މާޔޫސްކަން އިހުސާސް ކުރެވި، ކުރާނެ ކަމެއް ނުވަތަ އެހީވާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގޭކަން އެނގުމުން، އެކަން ކުރަން ވީ ގޮތް ވެސް ނޭނގި ދާނެ އެވެ.

advertisement

ގިނަ މީހުންނަށް ކަޓުވާލުމަކީ ތަހައްމަލު ނުކުރެވޭ ފަދަ ވަރުގަދަ އިހުސާސްތަކާއި ޕްރެޝަރުތައް ހުއްޓުވަން ކުރާ ކަމެކެވެ. ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ އިމޯޝަނަލް މައްސަލަތަކާ އެއަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމޯޝަނަލް މައްސަލަތަކާ ވެސް ގުޅުވާލެވިދާނެ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ކަނޑާލުމަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވާން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކަޓިން ގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ތުއްތު ކުދިންނާއި ޕްރިޓީނަށް އަސަރު ކުރެ އެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާ ކުރާ މީހުންނަށް ވުރެ ވެސް ފަހަތުގަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ތުއްތު ކުދިން ކަންބޮޑުވަނީ އެކުވެރިއަކު ކަޓުވާލާ ނުވަތަ އެކުވެރީންގެ ފަރާތުން ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި، ކަޓުވާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ އެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ކަޓުވާލައި، އެއިހުސާސްތަކާ އެކު ހިނގާ އިހުސާސްތަކަކީ އެކަނިމާ އެކަނި މާއެކަނި ޒުވާން އުމުރުގައި ސްޓަރަގްލް އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ޒުވާން ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ އެވެ.

ބެލެނިވެރިންނަށް ކަޓް ކުރާ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ އެވެ. އަދި އެކަން އާދައަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ހިތާމައަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެއާއި އެކު ނިކުމެ އުޅޭ އިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބުމުގެ ރިސްކު ކުޑަކަމެވެ.

މައިންބަފައިންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތައް:
ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ކަޓުވާނަމަ އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އަމިއްލަ އިހުސާސްތަކާ ކުރިމަތިލައިގެން، ކަޓުވާލަން ދަސްކޮށް، ޕްރޮފެޝަނަލް އެހީ ހޯދަން ދަސްކޮށް، ހަމައެކަނި އެގޭގައި ހުރެގެން، އެތުއްތު ދަރިފުޅަށް ލޯތްބާއި ގަބޫލުކުރަން، އެކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ހަމަހިމޭން، ހަމަހިމޭން، ހަމަޖެހޭ ސަޕޯޓެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ.

އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް ގަބޫލުކުރާށެވެ. ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ކަޓުވާކަން އެނގޭނަމަ ނުވަތަ ޝައްކުކުރާނަމަ، މުޅި އިހުސާސްތައް އިހްސާސް ކުރުމަކީ ގުދުރަތީ ކަމެކެވެ. ތިބާއަށް ޝޮކެއް، ރުޅިވެރިކަމެއް، ހިތާމައެއް، ނާއުންމީދުކަމެއް، އޮޅުންބޮޅުންކަމެއް، ނުވަތަ ބިރުވެރިކަމެއް އިހުސާސް ވެދާނެއެވެ. ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު އެހީއަށް އެދި ތިބާގެ ގާތަށް ނާންނަކަން ނުވަތަ ތިބާއަށް އެކަން ނޭނގޭކަމުގެ ކުށް އިހުސާސް ކުރެވުމުން ތިބާއަށް ހިތްދަތިކަން އިހުސާސް ވެދާނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ އިހުސާސަކީ ވެސް މުޅިން ވެސް އިނގޭ އިހުސާސްތަކެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކަލޭގެ ކުށެއް ނޫން، އަދި އެއީ ކަލޭގެ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ކުށެއްވެސް ނޫނެވެ.

ކަޓުވާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ދަސްކުރާށެވެ. ކެނޑުމާއި، ޅައުމުރުގެ ކުދިން އެކަން ކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯއާއި، އެކުދިން ހުއްޓުވަން އެހީތެރިވެދެވޭނީ ކޮންބައެއްތޯ، މިހުރިހާ ކަމެއް ދެނެގަނޭ. ބައެއް ތުއްތު ކުދިން ޕިއާ ޕްރެޝަރުގެ ސަބަބުން ކަޓުވާލައެވެ. އަދި އެއްފަހަރު ފަށައިގަނެވުމުން އެކުދިން ފަސޭހައިން ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ. އެހެން ޒުވާން އުމުރުގައި ފުރިހަމަ ވުމަށް ޕްރެޝަރު އިހްސާސްވެ، ނާކާމިޔާބީ ނުވަތަ ގޯސްތައް ބަލައިގަންނަން ޖިހާދު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަދިވެސް އެހެން މީހުން ރުޅިއައުމާއި، ހިތާމަކުރުމާއި، ބޭކާރުވުމާއި، ނާއުންމީދުވުން ފަދަ ބާރުގަދަ މޫޑުތަކާ ޖަދަލުކުރަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުނދަގޫނުވަތަ އުފުލަންޖެހޭ ބުރަބޮޑުކަން އިހުސާސްކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކަނޑާލުމަކީ ބައެއް ފަހަރު އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭ ފަދަ ޓްރޯމާ އާއި ވޭންދެނިވި ތަޖުރިބާތަކެއްގެ ނަތީޖާ އެވެ.

މުއާސަލާތަކީ ހައްލެއް:
ދަރިފުޅާ ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. މިފަދަ ވޭންދެނިވި މައުޟޫއަކަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިދާނެ އެވެ. ތިޔަ ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ، ތިޔަ ވިދާޅުވާ ކަހަލަ މުހިންމު ވާހަކަތަކަކަށް ނުވެ ނުދާނެ އެވެ. ވާހަކަ ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި، ހަމައެކަނި ބުނެވިދާނެ، ކަނޑާ ބެހޭ ގޮތުން އެނގޭ، ދެން ތިބާގެ ކަންބޮޑުވުމާއި، ލޯތްބާއި، ތިބާގެ ދަރިފުޅަށް ހުއްޓުވަން އެހީވާން ތައްޔާރަށް ހުރިކަން އަންގައިދޭށެވެ.

ފަހަރުގައި ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅަށްވެސް އެވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވާނެއެވެ. އެމީހަކު ދެރަވެދާނެ، ނުވަތަ ކަންބޮޑުވެ، ނުވަތަ، ތިބާ އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ނުވަތަ އެކަމުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާތަކާމެދު ނުވިސްނާށެވެ. އަދަބުދީގެން، ބަދުނާމުކޮށް، ނުވަތަ ލެކްޗަރތައް ދީގެން ރިއެކްޓް ނުކޮށް، ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި، ސުވާލުތައް ކޮށް، މި ކަންބޮޑުވުންތައް ލުއިކުރުމަށް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.

ކަޓުވާލުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ކުރާ މަސައްކަތާ ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ދެކޮޅު ހަދަމުން ގެންދާނަމަ މާޔޫސް ނުވާށެވެ. ކެނޑުމާއި، ރުޅިއައިސް، ނުވަތަ ހިތްނުތަނަވަސްވެ، ރޮއި، ހަޅޭއްލަވައި، ހަޅޭއްލަވައި، ނުވަތަ ތޫފާން ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ތުއްތު ކުއްޖަކު ސަލާމް ކޮށްފާނެ، ނޫނީ ބުނެވިދާނެ، ހަމައެކަނި ނުވިސްނޭނެ އެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މަޑުން ކެތްތެރިވެ ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ގޮތް ދޫނުކުރާށެވެ. މުވާސަލާތު ކޮށް އަލުން މަސައްކަތް ކުރަން އިތުރު ވަގުތު ހޯދާށެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް އެހީ ހޯދާށެވެ. ނަފްސާނީ ބަލީގެ ގާބިލް ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަކީ ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ކަޓުވާލަނީ ކީއްވެގެންކަން ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ، އަދި ތުއްތު ދަރިފުޅު މުސްކުޅިވުމުން ލިބޭ ވޭންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި އާ ކޮޕިންގް ސްކިލްސް ތަރައްގީކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ރިވެތި ނަމޫނާ އަކަށް ބަލާށެވެ. ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ދައްކައިގެން ސްޓްރެސް އާއި ޕްރެޝަރަށް ކުއްޖާ އިޖާބަދޭ ގޮތާއި މެދު ވިސްނާލާށެވެ. އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް މެނޭޖުކޮށް، ދުނިޔަވީ މާޔޫސްކަމާއި، ސްޓްރެސް އާއި، ޕްރެޝަރުތަކާ މެދު ކަންތައް ކުރާ ގޮތް ނޯޓް ކޮށްލާށެވެ. އެހެން މީހުން ނިދާފައި ތިބޭތޯ، ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ފާޑުކިޔާތޯ ނުވަތަ ރުޅި އަންނަން އަވަސްތޯ ސަމާލުވޭ. އެއްވެސް ޕެޓާންއަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ވިސްނާ، ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ނަކަލު ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ފަދަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ވިސްނާށެވެ.

ކެތްތެރިވެ އުންމީދުކުރާށެވެ. ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ކަޓުވާލުމަކީ ދިގު މަރުހަލާއެއްގެ ފެށުން ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ކަނޑާލުން ހުއްޓާލަން ވަގުތު ނަގާނެ އެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ތުއްތު ކުއްޖަކު ހުއްޓުވަން ބޭނުން ނުވަނީ ނުވަތަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެންނަން ތައްޔާރު ނުވަނީ އެވެ.

ކަނޑާލުން ހުއްޓާލުމަކީ މޯޓިވޭޝަނާއި އަޒުމް ނަގާ ކަމެކެވެ. އަދި އަމިއްލަ ނަފްސާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޕްރެޝަރުތަކާއި ނަފްސާނީ ނުތަނަވަސްކަން މެނޭޖްކުރުމަށް އާ ހުނަރުތައް ޕްރެކްޓިސް ކުރަން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. މިކަންކަން ކުރުމަށް ވަގުތު ހޭދަވެ، ގިނަ ފަހަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އެހީތެރިކަން ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ.

ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކެތްތެރިވާން ޖެހިދާނެއެވެ. ރަނގަޅު އިރުޝާދާއި، ލޯތްބާއި، އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމާއެކު، ތިބާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ކަޓުވާލުން ހުއްޓާލައި، ތަހައްމަލު ކުރަން ރަނގަޅު ގޮތްތައް ދަސްކުރެވިދާނެކަން ދެނެގަންނާށެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0