ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހަކަށް އެންމެ ގެއްލުން ހުރި މޭވާއަކީ ކޮބާ؟

27 އެޕްރީލް 2022 - 13:36

މޭވާއަކީ ނާސްތާއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ބެލެންސްޑް މީލްއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އޮޕްޝަނެއް ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. އޭގައި ފައިބަރު ފަދަ މުހިންމު ގިނަ ނިއުޓްރިއެންޓްތައް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މޭވާތަކުގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ގިނައަދަދަކަށް އެކުލެވިގެންވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު މަތިވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑައިބެޓީސް އެންޑް ހަޖަމް އެންޑް ކިޑްނީ ޑިޒީޒަސް ޓްރަސްޓްސޯސް އިން ލަފާދޭ ގޮތުގައި ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބެލެންސްޑް ޑައިޓެއްގެ ގޮތުގައި މޭވާ ހިމެނެ އެވެ.

advertisement

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކެއުމުން ހިތުގެ ބައްޔާއި ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަމީހަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މޭވާއަކީ ވިޓަމިންސް، މިނަރަލްސް، އަދި ފައިބަރުގެ މުހިއްމު ބާވަތެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނަމަވެސް މޭވާއަކީ ވެސް ހަކުރު ގިނަ ވެދާނެ މޭވާއެކެވެ. ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން ލޭގައި ހަކުރުގެ ސްޕައިކްތައް ގިނަވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަކުރުގެ މިންވަރު މަތިވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަކުރުގެ މިންވަރު ބަލަން ޖެހެއެވެ.

އެހެނީ، މޭވާގައި ހަކުރުގެ ބާވަތާއި، ޗޮކްލެޓާއި ބޭކްކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި ފަދަ އެހެން ކާބޯތަކެތީގައި ހަކުރުގެ ބާވަތް ތަފާތުވެއެވެ.

މި އާޓިކަލްގައި ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހަކު ކެއުމާއި ދުރުހެލިވާން ޖެހޭ މޭވާތަކަކީ ކޮބައިތޯ އާއި ހަކުރުބައްޔާއި ގުޅުން ހުރި ގޮތްތައް އޮޅުން ފިލުވައިދޭނެ އެވެ.

ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހުން ދުރުވާންޖެހޭ މޭވާ:
އާއްމުގޮތެއްގައި މީހާ ކެއުންބުއިމުން މޭވާ ބޭރުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ހަގީގަތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު އެއް ސްޓަޑީޓްރަސްޓް ސޯސް އިން އަންގައިދެނީ މޭވާ ކެއުމަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ހަކުރުބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ޑައިބެޓީސް ހުންނަ މީހުންނަށް މިދަންނަވާ މޭވާގެ މިންވަރު ލިމިޓްކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ހަކުރު ގިނައިން ހުންނަ މޭވާ
ގްލައިސިމިކް އިންޑެކްސް (ޖީއައި) އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ވަކި ކާނާއަކުން މީހާގެ ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު މަތިކުރެވޭނީ އެ ކާނާ އެއް ކެއުމަށް ފަހު އެވެ.

ކާބޯތަކެތީގައި 70 އާއި 100 އާއި ދެމެދުގެ ޖީއައި ސްކޯއެއް ހުންނަ ނަމަ ހަކުރު ގިނައެވެ. މި ރޭންޖުގައި ސްކޯ އެއް ހިމެނޭ ބައެއް މޭވާތަކުގެ ތެރޭގައި:

  • ކަރާ
  • ދޮންވެ ފައްކާވެފައި ހުންނަ ދޮންކެޔޮ

ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހަކަށް ކެއުމަށް މި މޭވާތައް އަދިވެސް ރައްކާތެރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މޮޑަރޭޝަންގައި އެކަން ކުރަންވާނެ އެވެ. ޖީއައި ސްކޯ ދަށް މޭވާގެ ބޮޑެތި ބައިތައް ކެއުމަކީ ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

ހަކުރުގެ ކުށްހީ:

ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މޭވާއަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ހަކުރު ގިނަ އެއްޗަކަށް ވާތީ ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން އެކަމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހެ އެވެ.

ނަމަވެސް ތާޒާ މޭވާގައި ހުންނަ ހަކުރުތަކަކީ “ފްރީ” ހަކުރުތަކެއް ނޫނެވެ. ހިލޭ ހަކުރު ގެ ބާވަތްތައް އިތުރުކުރަނީ ހަކުރު އަދި ހަނީ، ސިރަޕް، މެރިޓް، އަދި މީރު ނުވާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ޖޫސްފަދަ އެއްޗިއްސެވެ. ތާޒާ މޭވާގައި ހުންނަ ހަކުރު ފްރަކްޓޯޒް އަކީ ފްރަކްޓޯޒް އެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އެއް އާޓިކަލް ޓްރަސްޓް ސޯސް އިން ބުނާ ގޮތުގައި މީހާގެ ލޭގައި ހަކުރު ނުވަތަ އިންސިއުލިން ގެ މިންވަރު މައްޗަށް ދާ ވަރަށް މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

ޗޮކްލެޓް، ބޭކްކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި، އަދި ބައެއް ސޯޑާ ފަދަ ކާނާގައި ފްރީ ޝުގާގެ މިންވަރު މަތިވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު މަތިވެގެން ދެއެވެ.

ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް ގިނައިން ހުންނަ މޭވާ:
ޔޫކޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ހަކުރުބަލީގެ މީހުންކުރެ ކާބްސް ކާ މީހުން ކާ މިންވަރުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރަނީ އެމީހުންގެ ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު ގެ މިންވަރަށެވެ.

ކާބް މަދު ކާނާއެއް ކާ މީހަކު ފޮލޯ ކުރާ ނަމަ، އެހެން ގޮތްގޮތުން ނިއުޓްރިއެންޓްސް މަދު ނުވަތަ ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު ކާނާ ކައި އުޅެނީ ކޮން ކާބްސްތަކެއްކަން ދެނެގަނެ، އެ ކާބްސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑާލަން ޖެހެ އެވެ. ތާޒާ މޭވާއަކީ ސިއްހީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، މިއީ ލިސްޓުގެ އެއްވަނަ އަށް ނުވެދާނެ އެވެ.

މޭވާޖޫސް
ސެންޓާޒް ފޮ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ)ގެ ޓްރަސްޓް ސޯސް އިން ބުނާ ގޮތުގައި ކާއެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އަމިއްލައަށް މޭވާޖޫސް ބުއިމަކީ މީހާގެ ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ވަރަށް އަވަހަށް މަތިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް މޭވާގައި ފައިބަރު އަދި އާދައިގެ ހަކުރު އެއްކުރުމުން މުޅި މޭވާ ކެއުމުން ހަކުރު ލޭގެ ތެރެއަށް އެބްސޯސިއޭޝަން ވުން ލަސްކޮށްދެ އެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ކުރި ދިރާސާ ޕޭޕާޓްރަސްޓް ސޯސްއެއްގައި ބަލާފައިވަނީ މޭވާގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުމުން ޓައިޕް 2 ޑައިބެޓީސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ނަތީޖާ އިން ދެއްކި ގޮތުގައި ގިނައިން މުޅި މޭވާ ކައި އުޅޭ މީހުންނަށް މި ހާލަތު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ އެވެ. މޭވާޖޫސް ގިނައިން ބުއި މީހުންނަށް މިހާލަތު ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ސްޓަޑީޓްރަސްޓް ސޯސްއަކުން ވެސް މިފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ދިރާސާކުރި ފަރާތްތަކުން ހޯދި ގޮތުގައި ތާޒާ މޭވާ ކެއުމުން ޓައިޕް 2 ޑައިބެޓީސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު މީހާގެ ކިބައިގައި ކުޑަކޮށްދެއެވެ. އަދި ގަވާއިދުން ތާޒާ މޭވާ ކާ މީހުންނަށް ކާޑިއޯވަސްކިއުލާ ހާލަތު ނުވަތަ މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ވެސް އެ ޓީމުން ހޯދި އެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
3
4
1
8
2
2
13