ދަރިންނާއި ދިމާލަށް ހަޅޭއްލެވުމުން ދިގު މުއްދަތަށްވެސް ނަފްސާނީ އަސަރު ކުރޭ

27 އެޕްރީލް 2022 - 16:43

ކުއްލިއަކަށް ތިބާގެ ފިނިކަން ގެއްލި، ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވިއްޖެނަމަ، އެއީ ތިބާއަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބުނު ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އެކަމާ މެދު ހިތާމަ ކުރުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގައި ތިބާއަށް އެފަދަ ޖަވާބެއް ދިނުމަށް ބާރުއެޅީ ކޮންބައެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުގައި އަމިއްލަ ހިޔާލުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ވެސް ހޭދަކޮށްފައި ވެދާނެއެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުގައި ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓެވެ. މާޔޫސްވެ ނުވަތަ މާޔޫސްވެފައި ހުރިކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ތިބާ ގެ އިން ނައްޓާލީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ތިބާއަށް ވިސްނޭއިރު، ތިބާ ހަޅޭއްލަވައިގަތް ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުރާ އަސަރުތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ދަރިފުޅަށް ހަޅޭއްލަވައި އަޑުގަދަކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ނުބައި އާދައަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ، ދަރިފުޅަށް ހަޅޭއްލެވުން ހުއްޓާލާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟

advertisement

އެތައް ކުދިންނެއް ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުން މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް ހިތްދަތިކަމާއި ހިތާމައިގެ އަޑީގައި ވާ އިހުސާސްތައް ދިގުލައިގެން ދެ އެވެ. ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުން އިހުސާސްތަކަށް އުނދަގޫވެ، ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެ އިހުސާސްތައް ތަންކޮޅެއް ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. ބައެއް ކުދިންނަށް، ހަޅޭއްލަވައި ގަތުމުން ލިބޭ އާފްޓަރ އިފެކްޓްސް އުމުރު ދުވަހަށް ދެމިގެން ދެއެވެ. ކުދިން އަބަދު ވާހަކަ ނުދައްކަނީ އެކުދިންނަށް އިހުސާސް ކުރެވެނީ ކިހާ ވަރެއްގެ އަނިޔާއެއްތޯ، އެހެންވީމަ ތިބާއަށް ލިބުނު އަނިޔާ ފާހަގަ ނުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް.

ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ހަޅޭއްލަވައި ހަޅޭއްލަވައި ގަތުމުން ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ނަފްސާނީ އަސަރުތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވުމުން، ތިޔަ ދެކުދިންނަށް ވެސް އުޖޫރަ ލިބޭ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ކުދިންނާ މުއާމަލާތްކުރުމާއި މުއާމަލާތްކުރުން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދެއެވެ. މައިންބަފައިން ބޭނުން ކުރި ފަދަ ޕޭރެންޓިން ޓެކްނީކްތައް ބޭނުން ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. މިއަދު ދިރާސާގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަށް މަގުދައްކައިދީފައި މިވަނީ، ރަނގަޅު ގުޅުންތަކެއް ބިނާކޮށް، އެ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް. ދަރިންނަށް ހަޅޭއްލަވައި އަޑުގަދަކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމިނަމަ އަދި ޕެޓާން ފަޅާއެރުމުން ތިބާއަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނަމަ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލަކު އެހީއަށް އެދި ގޮވުމަކީ ވިސްނަން ޖެހިދާނެ ކަމެކެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ކޮމިއުނިކޭޝަން މޮޑެލް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން:

އެމެރިކަން ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އޭޕީއޭ) އިން ބުނާ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އުމުރުގެ ކުރީކޮޅު ގައިން އަނެކެއްގެ ގައިން އަނެކެއްގެ އަނެކެއްގެ އަހުލާގަށް ފިލާވަޅު ލިބިގަނެވިދާނެ އެވެ. އޯގާތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަން އެކުދިންނަށް ދަސްވާ ފަދައިން އެއީވެސް ހަމަ އެކުދިންނަށް ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެކުދިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާތަކާއި، މައިންބަފައިންނާއި އެހެން މީހުންނާ ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތާއި، ދެބަސްވުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ދަސްވެ، ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ހުނަރުތައް ތަރައްގީކުރާ ޒުވާން ކުދިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތައް ދަސްވެ، އޭގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް މުޅި އުމުރުދުވަހު ވެސް ފައިދާހުރި ކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ އެވެ. އޭޕީއޭ އިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކަކީ ބޮޑެތި މީހުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަނިޔާއިން ދުރުހެލިވުމުގެ ތަޅުދަނޑި ކަމަށާއި އެ ކުދިންނަކީ މާރާމާރީ ގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކުދިން ކަމަށެވެ.

ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަތުމުން ކުރު މުއްދަތުގެ ނަފްސާނީ އަސަރުތަކަކީ ކޮބާ؟

ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ހަޅޭއްލަވައި، އެ ކުއްޖާ ގެއިން ނެގުމަށްފަހު، އެ ކުއްޖާއަށް ހަޅޭއްލަވައި، އެ ކުއްޖާއަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ނަފްސާނީ ބައެއް އަސަރުތައް ފާހަގަވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. ހަޅޭއްލެވުމުގެ ކުރު މުއްދަތުގެ އަސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންބޮޑުވުމާއި، އެކަހެރިވުން ހިމެނެއެވެ.

ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަޑުގަދަކުރުމުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ނަފްސާނީ އަސަރުތަކަކީ ކޮބާ؟

ކުރު މުއްދަތުގެ ނަފްސާނީ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން ދަރިން ދެކެ ރުޅި އަންނަ އިރު ނުވަތަ މާޔޫސްވާ އިރު ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ޖަވާބެއް ދެވިދާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނަން ޖެހިދާނެ އެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އަނގަބަހުން ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހާދިސާއެއް ހިނގިތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން ދާއިމީ އަސަރުތަކެއް ކުރުވައެވެ. މި ދިރާސާގައި ބުނާ ގޮތުން ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ހަޅޭއްލެވުމުގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުރާ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި އަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް އަލާމާތެއް ފެނިދާނެ އެވެ.

  • ކަންބޮޑުވުން
  • އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭ
  • އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނެގެޓިވް ވިއު
  • އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް
  • އަހުލާގީ މައްސަލަތައް
  • ރުޅިގަދަވުން
  • ޑިޕްރެޝަން
  • ބުލީ ކުރުމުގެ އަމަލު

މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ދައްކުވައިދެނީ ކުޑަކުދިން އެހެން މީހުންނާ މެދު ވެސް އަމަލު ކުރާ ގޮތަށް އެހެން މީހުންނާ މެދު ވެސް އަމަލު ކުރުމަށް ލެނބިފައިވާ ކަމެވެ. އިންޓަވެންޝަނެއް ނުލިބޭހާ ހިނދަކު، ތުއްތު އިރުގެ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުދިންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފައިވާ އާދަކާދަތަކާއި އާދަތައް ފުރާވަރަށް އަރައިގެން ދެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ހަޅޭއްލެވުން ހުއްޓާލަން ދެކޮޅު ހަދާ ބޮޑެތި މީހުންނަށް އެހެން ކުދިންނަށް ބުލީ ކުރަން މަގުފަހި ވަނީ ދުޅަހެޔޮ ބައުންޑަރީތަކަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑު ނަޒަރިއްޔާއެއް ގެންގުޅެން ޖެހޭތީ އެވެ. މި ދިރާސާ އާއި އެހެން މީހުން ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގޮތުގައި ހަޅޭއްލެވުމަކީ ބިރުދެއްކުމާއި މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާ އެކު އުޅޭއިރު ކުޑަކުދިންނަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
1
3
0
0
1