ކަންކަން އަބަދު ހަނދާން ނެތެނީތަ؟

30 އެޕްރީލް 2022 - 15:32

ސިކުނޑި ތާހިރުކޮށް، ނަފްސާނީ ޕާފޯމަންސް މަތިކުރުމަށް، ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް ހަނދާންތައް ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ޓިޕްސްތައް އެހީތެރިވެދެ އެވެ.

ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ވެސް ބްރެއިން ޕަވާ ބޫސްޓް ކުރާނެ ގޮތް:
ވަރުގަދަ ހަނދާނެއް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ދިރުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ފައިނަލް އިމްތިހާނަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނަފްސާނީ ގޮތުން ތޫނުފިލި މީހަކަށް ވުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ވޯކިން ޕްރޮފެޝަނަލް މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް ގްރޭ މެޓާ ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިސް މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ހަނދާނާއި ނަފްސާނީ ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ.

advertisement

ރަނގަޅު މޯޓިވޭޝަން އާއި އެކު، ތިބާގެ ސިކުނޑިއަށް އާ ނިއުރަލް ޕާތުވޭތައް އުފައްދައި، މިހާރު ހުރި ކަނެކްޝަންތައް ބަދަލުކޮށް، ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިވެ، ރިއެކްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނިއުރޯޕްލާސްޓިކްގެ ގުދުރަތީ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ކޮގްނިޓިވް އެބިލިޓީސް އިތުރުކޮށް، އާ މައުލޫމާތު ދަސްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ވެސް މެމޮރީ ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ތިބާގެ ސިކުނޑިއަށް ކަސްރަތު ދޭށެވެ:
ފުރާވަރަށް އަރައިގެން އަންނައިރު، ތިބާގެ ސިކުނޑީގައި އެތަށް މިލިއަން ނިއުރަލް ޕާތުވޭތަކެއް އުފައްދައި، އެ މަގުތަކަކީ އަވަހަށް މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކޮށް، ހަނދާން އާކޮށްދީ، ދަންނަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ނަފްސާނީ މަސައްކަތާއެކު އާދަޔާ ހިލާފު މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މަގުތަކަށްވެ އެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް މި މަގުތަކުގައި ހިފަހައްޓައިގެން އުޅޭ ނަމަ، ބޮޑުވަމުން އަންނަ އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު ސިކުނޑިއަށް ބޭނުންވާ މޯޓިވޭޝަން ނުދީފާނެ އެވެ. މި އެއްޗެހިތައް ބައެއްފަހަރަށް ގުޑައިލަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ތިބާގެ ސިކުނޑި މަސައްކަތް ކުރާ ވަރަކަށް، މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކޮށް، ހަނދާން ބަހައްޓަން ލިބޭ ފުރުސަތު މާ ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ހަމަހަމައެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ބްރެއިން އެކްސަސައިޒްތަކުގެ ސަބަބުން ތިބާގެ ރޫޓީން ބްރޭކްވެ، އާ ބްރެއިން ޕާތުވޭތައް ބޭނުންކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ.

ފިޒިކަލް ކަސްރަތު ސްކިޕް ނުކުރާށެވެ:
ނަފްސާނީ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ބްރެއިން ހެލްތަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ޖިސްމާނީ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ތިބާގެ ސިކުނޑި ތޫނުކޮށް ހުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް އޮކްސިޖަން އިތުރުވެ، ހަކުރު ބައްޔާއި ކާޑިއޯވަސްކިއުލާ ޑިޒީޒް ފަދަ މެމޮރީ ލޮސް އަށް މަގުފަހިވާ ބަލިތަކަށް ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީވެސް ބްރެއިން ކެމިކަލްތަކުގެ އަސަރު އިތުރުކޮށް ސްޓްރެސް ހޯމޯންތައް މަދުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްރަތު ކުރުމަކީ، ހެދިބޮޑުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް އިތުރުކޮށް، އާ ނިއުރޯން ކަނެކްޝަންތައް މޯޓިވޭޓްކޮށް، ނިއުރޯޕްލާސްޓިކްގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމެކެވެ.

ނިދި ހަމަކުރުން:
ނިދި ލިބޭ މިންވަރާއި އެންމެ ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަން ކުރަން ޖެހޭ މިންވަރާ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް އެބަހުއްޓެވެ. ހަގީގަތަކީ ނިދި މަދުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް 95 ޕަސެންޓަށްވުރެ ގިނަ ބޮޑެތި މީހުންނަށް 7.5 އާއި 9 ގަޑިއިރާއި ދެމެދުގެ ނިދި ބޭނުންވާކަމެވެ. ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ކުޑަތަންކޮޅެއް ވެސް ކުޑަވުމަކީ ތަފާތު ކަމެއް އަތުވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން މެމޮރީ، ކްރިއޭޓިވިޓީ، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގާބިލުކަން، ކްރިޓިކަލް ތިންކިން ސްކިލްސް، މިހުރިހާ ކަމެއް ކޮމްޕްރޮމައިޒްވެގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ.

ޝެޑިއުލް އާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދުން ނިދުން މުހިންމެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް އެއް ވަގުތެއްގައި ނިދަން ގޮސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އެއް ވަގުތެއްގައި ތެދުވެ ހެދުމަށް އާދަކުރާށެވެ. ހަފްތާ ބަންދުތަކާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ތިބާގެ ރޫޓީން ބްރޭކް ނުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

ރައްޓެހިންނަށް ވަގުތު ދީ:
މެމޮރީ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު ވިސްނާލާއިރު، ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް ކްރޮސްވޯޑް ޕަޒްލް ނުވަތަ ޗެސް ސްޓްރެޓެޖީ އަށް މާސްޓާސް ހެދުން ފަދަ “ސީރިއަސް” ހަރަކާތްތަކާ މެދު ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ރައްޓެހިންނާ އެކު މަޖާ ކޮށްލަން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ހަނދާނަށް އަންނަ މަޖާ ފިލްމެއް ބަލާލަން ދާހިތްވޭ ހެއްޔެ؟ އެކަމަކު ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ގިނަ ރަހުމަތްތެރިންނާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތެރެއިން ފުރިގެންވާ ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ ކޮގްނިޓިވް ފައިދާތަކާ އެކުގަ އެވެ.

އިންސާނުންނަކީ ސޯޝަލް ބަޔެކޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެކަނިމާއެކަނި ކުރިއަރައި، އެކަހެރިކޮށް، ތިބޭކަށް ނޫނެވެ. އެހެން މީހުންނާއި އޮންނަ ގުޅުންތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއްދިއަށް ބާރުފޯރުވަ އެވެ. ހަގީގަތުގައި އެހެން މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ބްރެއިން އެކްސަސައިޒް އެވެ.

ކަންބޮޑުވާ މިންވަރު ބަލާށެވެ:
ސްޓްރެސް އަކީ ސިކުނޑީގެ އެންމެ ނުބައި އެއް ދުޝްމަނެވެ. ކްރޮނިކް ސްޓްރެސްގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ ސެލްތައް ހަލާކުވެ، ހިޕޮކެމްޕަސް އާއި ހަނދާންތައް އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިވާ ބްރެއިންގެ ސަރަހައްދު އަދި ދުވަސްވީ ހަނދާންތައް އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ގެއްލުން ވެއެވެ. ދިރާސާތަކުން ސްޓްރެސް އާއި މެމޮރީ ލޮސް އާ ގުޅުވައިދެ އެވެ.

މެޑިޓޭޝަންގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރާ ފައިދާތަކަށް ސައިންޓިފިކް ހެކިތައް އަދިވެސް ދަނީ އެއްވަމުންނެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މެޑިޓޭޝަންގެ ސަބަބުން ޑިޕްރެޝަން، އެންޒައިޓީ، ކްރޮނިކް ޕެއިން، ޑައިބެޓީސް، އަދި ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވުން ފަދަ ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. މެޑިޓޭޝަންގެ ސަބަބުން ފޯކަސް، ކޮންސެންޓްރޭޝަން، ކްރިއޭޓިވިޓީ، މެމޮރީ، އަދި އުނގެނުމާއި ވިސްނުމުގެ ހުނަރުވެސް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެއެވެ.

ހިނިތުންވާށެވެ:
ހިނިތުންވުމަކީ އެންމެ މޮޅު ބޭސްކަމަށާއި، ސިކުނޑިއާއި ހަނދާނުގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑަށްވެސް އެ ހިނިތުންވުން ހަގީގަތުގައި ހިފަހައްޓާކަމަށް އަޑުއަހާފާނެ އެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހޭށެވެ. ތިބާގެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ވަގުތުތައް ހިއްސާކުރާށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު ސީރިއަސްކޮށް ނެގުން މަދުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ސީރިއަސްކޮށް ނެގި ދުވަސްވަރުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ.

ބްރެއިން ބޫސްޓިން ޑައިޓެއް ހިޔާރުކުރާށެވެ:
ހަށިގަނޑަށް ތެޔޮ ބޭނުންވާ ފަދައިން، ސިކުނޑިވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. މޭވާ، ތަރުކާރީ، ހޯލް ގްރެއިންސް، “ހެލްތީ” ފެޓްސް (އޮލިވް އޮއިލް، ނަޓްސް، މަސް) އަދި ލީން ޕްރޮޓީންގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޑައިޓެއް ނަމަ ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ ކަން ކުރިން ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަދަ ޑައިޓަކުން މެމޮރީ ވެސް ރަނގަޅު ކޮށްދޭނެ ކަމަކީ ފަހަރުގައި ކުރިން ނޭނގި އޮތް ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

ކެލޮރީސް އާއި ސެޗުރޭޓެޑް ފެޓް ލިމިޓް ކުރާށެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ސެޗުރޭޓެޑް ފެޓް ގިނައިން ހުންނަ ކާނާ (ރަތް މަސް، ހޯލް މިލްކް، ބަޓަރު، ޗީޒް، ކްރީމް، އައިސްކްރީމް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން) ކެއުމުން ޑިމެންޝިއާ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ، ކޮންސެންޓްރޭޝަން އާއި މެމޮރީ އަށް އުނިކަން އާދެ އެވެ.

ގިނައިން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކާށެވެ. އުފައްދާ ތަކެތި ގައި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތައް އެކުލެވިގެންވާއިރު، މިމާއްދާތަކަކީ ތިބާގެ ބްރެއިން ސެލްތައް ހަލާކުވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މާއްދާތަކެވެ. ކުލަގަދަ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އަކީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރަނގަޅު އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް “ސުޕަފުޑް” ސޯސްތަކެކެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
4
1
0
0
0
0
0