ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ހާއްސަކޮށް ވެލިގާއިން ވަރުގަދަ ސޭލެއް އަޅުވައިފި

27 ޖޫން 2022 - 12:03

ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ހާއްޞަކޮށް ވެލިގާގެ ފިހާރަތަކުންބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއި އެކު ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ވެލިގާއިން މައުލޫމާތުދެއްވައިފިއެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަނުގައި ގިނަ ސާމާނުތަކުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް (50 އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށް) ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއްވި އެވެ.

advertisement

ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނާއި، ވެލިގާ.ކޮމް އިން ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތަކާއި، ވެލިގާ ގެ ވައިބާ ޗެނަލް ތަކުން ކުރާ އޯޑަރު ތަކަށްވެސްިސްކައުންޓް އަގުގައި ސާމާނު ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އެ ފަރާތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަގުތުން އިނާމެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއިމީގެ ތެރޭގައި އަހުރި ބޮޑު އިނާމު ހިމެނޭކަމަށްވެސް ހާމަކުރެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މިދުވަސްވަރާއި ދިމާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްސް އަދި މެންޓެނެންސްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އޮފާރ ތަކެއްވެސް ވެލިގާ ކޯޕަރޭޓް ސެެންޓަރުން ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ވެލިގާއިން މައުލޫމާތުދެއްވި އެވެ.

ވެލިގާ ވައިބާ ޗެނަލްސް:

ެވެލިގާ ކޯޕްރޭޓް ސެންޓަރ: 3333881

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0