ކެވޭ އެއްޗެހީގެ ޒާތުން ގޮހޮރު ހަލާކުވޭ

11 އޯގަސްޓް 2022 - 9:35

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗަކީ ރަނގަޅު ކާނާއެވެ. ކެވޭ ތަކެތީގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކަށް އޭގެ އަސަރުކުރުވައެވެ. ކެވޭ ބައެއް ތަކެތީގެ ގޮތުން ގޮހޮރު ހަލާކުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު ކާނާ ކެވޭނަމަ ގޮހިރަށް އޭގެ ހެޔޮ އަސަރުކުރެއެވެ.

ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށް ގޮހޮރު ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ނިއުޓްރިޝަން ހިމެނޭ ކާނާ ކެއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ގޮހޮރަށް ގެއްލުންދޭ ބެކްޓީރިއާތައް ނައްތާލައެވެ.

advertisement

ފައިބަރއިން މުއްސަނދިވެފައިވާ ކާނާއަކީ ގޮހޮރުގެ ސިއްހަތައް ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހޯލް ގްރެއިންއާއި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ހިމެނެއެވެ. ފައިބަރއިން މުއްސަނދި ކެއުން ބޭނުންކުރާނަމަ ހަޖަމުކުރަންވެސް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.

ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކަކީ ގޮހޮރަށް ހުރި ގެއްލުމެކެވެ. އެހެންކަމުން ހަކުރު މަދުކުރަންޖެހެއެވެ. ހަކުރު އެކުލެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ގޮހޮރަށް ގެއްލުންދޭ ބެކްޓީރިއާ އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
1
6
1
2
0
0
0