މިއަދުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

30 އޮކްޓޯބަރ 2022 - 16:24

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮންފަރެންސް 2022 ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ބާއްވާ މި ކޮންފަރެންސްގައި “އިންޓެގްރިޓީ އޮފް ސްޓޭޓް އޮންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް” ގައި ފަށްޓަވައިދެއްވިއެވެ. މިޖަލްސާގައި، ދުނިޔެ އާއި ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިނގާކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮންފަރެންސް 2022 މިއަދު ފަށައިފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮންފަރެންސް 2022 މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ސޯލްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ އެކި ފޯރިގަދަ ސެޝަންތައް ބާއްވާނެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެނާޖީ ސެކްޓަރ ރޯޑްމެޕް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ މަޝްވަރާ ވޯކްޝޮޕް

މި ވޯކްޝޮޕް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެމްއޯއީސީސީޓީގެ އޮނަރަބަލް މިނިސްޓަރު އޮފް ސްޓޭޓް ޚަދީޖާ ނަސީމެވެ. އެނާޖީ ރޯޑްމެޕް އަޕްޑޭޓް ކުރަނީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯލާ އެލައިންސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގަ އެވެ.

 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އދ.ގެ އީއެސްސީއޭޕީގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު ލަތީފް ވަނީ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީއަށް މޯލްޑިވްސްއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެކަނެއެވެ.

2023 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0