މިއަދުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

8 ނޮވެމްބަރ 2022 - 15:01

އެޗްޑީސީ އިން އެމްއައިޓީއާ ގުޅިގެން ފެސިލިޓީތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވަނީ

އެޗްޑީސީއިން އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެއެވެ.

advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކްލައިމެޓް ޕްރޮސްޕެރިޓީ ޕްލޭންގައި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކްލައިމެޓް ޕްރޮސްޕެރިޓީ ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅައިފި

ކްލައިމެޓް ޕްރޮސްޕެރިޓީ ޕްލޭން (ސީޕީޕީ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން ދިވެހިރާއްޖެއާގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކޮމްބެޓިން އޮފް ހިއުމަން ޓްރެފިކން ވޯކްޝޮޕްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ މި މައްސަލައިގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މޯލްޑިވްސްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މި ނުރައްކަލާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ރިސްޓޯރޭޓިވް ޖަސްޓިސް ފެސިލިޓޭޓަރ ޓްރޭނިންގ އެއް ފަހިކޮށްދެއްވައިފި

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ރިސްޓޯރޭޓިވް ޖަސްޓިސް ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކ. ހިންމަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރަން ޖަޕާނުން 2.6 މިނިއަން ރުފިޔާ

ޖަޕާން ސަރުކާރު ކ. ހިންމަފުށީގެ ސިއްހީ މަރަކަޒު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެހީ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0