ބެލެނިވެރިއަކަށް ވުމަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ތިބާގެ އުފަލަށް ކުރާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

19 އެޕްރީލް 2022 - 15:21

ދަރިން ލިބުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ވަރަށް ނުބައި ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އުފާވެރިކަމަށް ޕޭރެންޓްހުޑްގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑެވެ.

ދަރިން ލިބުމަށްވުރެ މުހިންމު ވަނީ މަދު އިހުތިޔާރުތަކެއް ކަމަށާއި ދަރިން ލިބުމުގެ މާނައަކީ އުފާވެރިކަމެއްތޯ ދެނެގަތުމަށް ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި އެހެނިހެން ސޯޝަލް ސައިންޓިސްޓުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން މިދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް އިލްމުވެރިން ވަނީ އުފަލުގައި އުޅެން ބޭނުންނަމަ ދަރިމައިނުވާން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނެ ވަކާލާތު ކޮށްފަ އެވެ.

advertisement

އަނެއް ބަޔަކު ފަހަތަށް ޖެހި، އިޝާރާތް ކުރަމުން ބުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވަނީ ތިބާއަކީ ކާކުކަމާއި ތިބާ ދިރިއުޅެނީ ކޮންތާކުކަން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ސުވާލެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ދަރިން ލިބުމުން ލިބޭ ދަރުމަ އާއި އުފާވެރިކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ތަފާތުނަމަ ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ދަރިން ލިބުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެއް ކަމަށް ބައެއް ދުރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެއް ދިރާސާއެއްގައި ސައިކޮލޮޖިސްޓް ޑެނިއަލް ކަހްނެމަން އާއި އޭނާގެ އެކުވެރިން ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއް ނިމުމުން 900 އެއްހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުން ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ސުވާލުކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ނިމުމުން، އެ އަންހެނަކު އެ ކަމެއް ކުރާއިރު އެ އަންހެނަކު ހުރީ ކިހާ އުފަލުންތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ޓީވީ ބެލުން، ޝޮޕިން ކުރުން، ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަށް ވުރެ އަރާމު ކުރުން މަދު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިންނާއެކު އުޅެން ހަނދާންއާކުރި އެވެ. އެހެން ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދަރިއަކު ލިބުމުން މައިންބަފައިންނަށް ލިބޭ އުފާވެރިކަން މަދުވެ، ގިނަ އިރު ތަކެއް ނުވެ، ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ އިތުރުން، އާންމު ގޮތެއްގައި ކުދިން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަންދެން ރަނގަޅު ނުވާ ފަދަ ދެމަފިރިންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ވެސް ދަށްވެ އެވެ. ހާވާޑްގެ ޕްރޮފެސަރު ޑޭން ގިލްބާޓް ވިދާޅުވާ ފަދައިން “ހުސް ނެސްޓް ސިންޑްރޯމްގެ ހަމައެކަނި އަލާމާތަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ހިނިތުންވެލުމެވެ.”

ކޮންމެއަކަސް، ދަރިން ލިބުމަކީ، ހާއްސަކޮށް، ތުއްތު އިރު، މާލީ ގޮތުން ވަރުބަލިވުމާއި، ނިދި މަދުވުމާއި، ސްޓްރެސް ވުން ފަދަ ކަންތަކެވެ. މައިންނަށް މާބަނޑުވުމާއި ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ ޖިސްމާނީ ބުރަދަން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި އޮވެ އެވެ. އަދި ކުދިން ނަކީ ނިދުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ނުނިދުމާއި އެޓްލާންޓިކް ސްޓާފް ރައިޓަރ ޖެނިފަރ ސީނިއަރ އޭނާގެ ފޮތެއް ކަމަށްވާ “އޯލް ޖޯއީ އެންޑް ނޯ ފަން” ގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، ކުޑަކުދިން ދެމަފިރިއެއްގެ އެންމެ ގިނައިން ޖަދަލުކުރާ ޖަދަލުތައް ރުޅިއަރުވާލައެވެ.

“ފައިސާއަށްވުރެ، ވަޒީފާއަށްވުރެ، އަމިއްލަ އާދަކާދަތަކަށް އުނދަގޫކުރާ، މުވާސަލާތީ ސްޓައިލްތަކަށް ވުރެ، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ސްޓައިލްތަކާއި، އަރާމު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، ކޮމިޓްމަންޓް މައްސަލަތަކާއި، އުނދަގޫ ރަހުމަތްތެރިންނާއި، ޖިންސީ ގުޅުން.” މިކަން ނުވިސްނޭ މީހަކު ދެ އަހަރުގެ ރުޅިގަދަ ކުއްޖަކާއެކު (ނުވަތަ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ) އާއެކު މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރުމަކީ މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމެކެވެ. އެއަންހެނާގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް އަވަހަށް އެނގޭނެއެވެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
3
0
0