މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

26 ޖުލައި 2022 - 15:19

ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 100 ޖީބީގެ ޑޭޓާ އެޑް-އޮން އެންމެ 125 ރުފިޔާ އަށް ނެގޭނެއެވެ!

ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ގެ ކޮންމެ ޕްލޭނަކަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތަކަށްވެސް މިނިވަންދުވަހުގެ މި ޚާއްސަ އެޑް-އޮން އަށް  އެޕްލައި ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މަމެން، ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް، އަމަރް ޕްރީޕެއިޑް އަދި ހެލޯ ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭންގެ ކަސްޓަމަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި އޮފާރ ކުރިއަށް ދާނީ  26 އިން 31 ޖުލައި 2022 ގެ ނިޔަލަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މި ހުޅުވާލި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑްގެ ކޮންމެ ޕްލޭނަކަށް ސަބްސްކްރައިބްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވެސް މި އެޑް-އޮން އަށް އެޕްލައިކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މަމެން، ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް، އަމަރް ޕްރީޕެއިޑް އަދި ހެލޯ ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭންގެ ކަސްޓަމަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް  https://bit.ly/Dhiraagu-App   ފަސޭހަކަމާއިއެކު މި އެޑް-އޮން އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ 343 އަށް‘Data125’  އަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލައިގެންވެސް މި އެޑް-އޮން ނެގޭނެއެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ތަފާތު ގިނަ އައު އޮފާރތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން އާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް    https://bit.ly/100GbAddon  

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0